česko-anglicko překlad pro "beztak"

CS

"beztak" anglický překlad

EN
CS

beztak {částice}

volume_up
Beztak jste o tom slyšeli hodně nesmyslů.
You've heard a lot of wrong things about it anyway.
Proč nevydržet s těžbou zásoby, která se beztak vyčerpává a nevyvinout nejdříve tyto nové technologie?
Why not stretch out the mining of a reserve that is running out anyway and first of all develop these new technologies?
Mramorová socha by nám mohla zamávat; atomy, z nichž se její krystalická struktura skládá, beztak všechny vibrují tam a zpátky.
A marble statue could wave its hand at us; the atoms that make up its crystalline structure are all vibrating back and forth anyway.

Příklady použití pro "beztak" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPřeměnili proto lodě na hotely, protože s nimi beztak nemohli nikam odplout.
They turned the ships into hotels, because they couldn't sail them anywhere.
CzechSamozřejmě, úroveň zdanění se nezvýší, Evropa je již beztak zatížena vysokými daněmi.
Of course, the level of taxation will not rise, as Europe is already too heavily taxed.
CzechBohužel nikoli, neboť tento systém druhé generace není než aktualizovanou verzí beztak vadného systému.
Sadly not, as this second-generation system is no more than an updated version of an already flawed system.
CzechProč nevydržet s těžbou zásoby, která se beztak vyčerpává a nevyvinout nejdříve tyto nové technologie?
Why not stretch out the mining of a reserve that is running out anyway and first of all develop these new technologies?
CzechBeztak jste o tom slyšeli hodně nesmyslů.
You've heard a lot of wrong things about it anyway.
CzechTo by mohlo být pro evropské letectví velmi škodlivé a cíle snížení emisí škodlivých plynů by se tak beztak nedosáhlo.
This could be very damaging to European aviation without achieving the goal of a reduction in harmful gas emissions.
CzechSkutečnost je už beztak dost složitá.
CzechZ toho můžeme vyčíst, že britská vláda je přesvědčena o jejich významu, a že se cítí být beztak vázána podstatou těchto předpisů.
This implies that it thinks the proposals are first class and then it will be bound by the substance of the regulation anyway.
CzechMramorová socha by nám mohla zamávat; atomy, z nichž se její krystalická struktura skládá, beztak všechny vibrují tam a zpátky.
A marble statue could wave its hand at us; the atoms that make up its crystalline structure are all vibrating back and forth anyway.
CzechStavíme pacienty, kteří se již beztak nacházejí v obtížné situaci, do pozice žebráků, kteří musí hledat sponzory pro léčbu.
We place patients who are already in a difficult situation in the position of beggars who have to find sponsors in order to obtain treatment.
CzechStatut evropských občanů nesmí být využíván k řešení otázky statutu členských států, a tím méně k oživování napětí, které je v nich již beztak silné.
The status of European citizens must not be used to settle the issue of the status of the Member States and even less so to revive tensions within them that are already strong.
CzechNemělo by být možné, aby tato nerovnost v politice v oblasti hospodářské soutěže přetrvávala a postihovala tak spotřebitele, pro něž je současná doba beztak ekonomicky náročná.
This disparity in competition policy should not be permitted to continue and consumers are being punished further in an already challenging economic time.
CzechNavrhované změny musí být naplánovány co nejúčinněji, aby se snížily náklady pro hospodářství, jež budou beztak obrovské, a tím se zmírnila i zátěž pro jednotlivce.
The proposed changes must be designed in the most efficient way, so as to minimise what will in any case be huge costs for the economy, and thus reduce the burden on the individual.