česko-anglicko překlad pro "bezprostředně"

CS

"bezprostředně" anglický překlad

CS

bezprostředně {příslovce}

volume_up
bezprostředně (také: hned, ihned, okamžitě, vzápětí)
Nicméně po obnově nemůže bezprostředně následovat snížení nezaměstnanosti.
However, the recovery cannot be accompanied immediately by a reduction in unemployment.
Bezprostředně poté však přijde výměna studentů a vědecká spolupráce.
Immediately after that, though, come student exchanges and scientific cooperation.
Bezprostředně jsme zajistili možnost důkladného vyšetřování pod evropským dohledem.
We have immediately cleared the way for a thorough investigation under European supervision.
bezprostředně (také: hned, ihned, okamžitě)
bezprostředně

Příklady použití pro "bezprostředně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZmiňuji to i s ohledem na bezprostředně hrozící evropský vyšetřovací příkaz.
I am also mentioning this in view of the imminent European Investigation Order.
CzechLetos 8. února byly bezprostředně ohroženy trajekty plující z Polska do Švédska.
On 8 February this year, ferries sailing from Poland to Sweden were in immediate danger.
CzechTerorizmus se tak v těchto dnech bezprostředně dotkl i občanů mé vlasti.
These days, terrorism is having a direct impact on the citizens of my country too.
CzechŘada těchto příkazů se nachází v pásu karet bezprostředně pod záhlavím.
Many of these commands are organized in a ribbon, located just under the title bar.
CzechPozitivní dynamika období, které bezprostředně následovalo po referendu, se však vytratila.
But the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.
CzechBudou zapotřebí další opatření, která tento problém zmírní bezprostředně.
Additional action is required to alleviate this problem in the short term.
CzechBezprostředně po summitu se pan Špidla chytá zřídit evropskou platformu pro Romy.
In the wake of this summit, Mr Špidla is going to establish a European platform on the Roma.
CzechNicméně po obnově nemůže bezprostředně následovat snížení nezaměstnanosti.
However, the recovery cannot be accompanied immediately by a reduction in unemployment.
CzechBezprostředně poté však přijde výměna studentů a vědecká spolupráce.
Immediately after that, though, come student exchanges and scientific cooperation.
CzechBezprostředně po zobrazení webu vyhledá aplikace Internet Explorer informační kanály.
When you first view a website, Internet Explorer will search for feeds.
CzechDomovská stránka se zobrazí bezprostředně po spuštění aplikace Internet Explorer.
Your home page is displayed when you first start Internet Explorer.
CzechBezprostředně jsme zajistili možnost důkladného vyšetřování pod evropským dohledem.
We have immediately cleared the way for a thorough investigation under European supervision.
CzechDevět opatření obsažených v akčním plánu bezprostředně a významně souvisí s dopravou.
The nine measures in the action plan are immediately and essentially related to transport.
CzechBezprostředně po obdržení těchto návrhů Komise se Rada pustila do práce.
After these had been received from the Commission, the Council immediately set to work.
CzechPoslal jsem premiéru Kanovi bezprostředně po této katastrofické události osobní vzkaz.
I sent a personal message to Prime Minister Kan immediately after this catastrophic event.
CzechTři a půl milionu umírá bezprostředně po narození kvůli komplikacím během těhotenství.
Three and a half million die immediately after birth due to complications during pregnancy.
CzechTiskárna bude uvedena v okně Zařízení a tiskárny bezprostředně po připojení k domácí skupině.
The printer will be listed in Devices and Printers as soon as you join the homegroup.
CzechTento tah je povolen pouze v tahu bezprostředně následujícím za prvním tahem nepřátelského pěšce.
This is legal only if executed immediately following the enemy pawn's first move.
CzechVyzvali jste Komisi, aby se bezprostředně zapojila. To děláme a tak tomu bude i nadále.
You called for the Commission to be very directly engaged: we are, and will continue to be so.
CzechV Libyi velmi nepříjemně bezprostředně hrozí občanská válka, které je třeba se za každou cenu vyhnout.
A civil war in Libya seems worryingly imminent and must be avoided at all costs.