česko-anglicko překlad pro "bezprostřední"

CS

"bezprostřední" anglický překlad

CS

bezprostřední {přídavné jméno}

volume_up
bezprostřední (také: okamžitý, přímý)
Což je také důležité, hned vedle bezprostřední politické stránky krize.
That is important above and beyond the immediate political side to this crisis.
Dopad na evropské chovatele dobytka je dramatický a bezprostřední.
The impact on European livestock farmers is dramatic and immediate, too.
Stojíme o to, aby bezprostřední sousedství Evropské unie bylo stabilní a demokratické.
We want the immediate neighbourhood of the EU to be stable and democratic.
bezprostřední (také: přímý)
volume_up
direct {příd. jm.}
Znamená to bezprostřední ohrožení zdraví a životů lidí žijících na pobřeží Baltského moře.
This constitutes a direct threat to the life and health of people living on the shores of the Baltic Sea.
Statistiky EU a členských států tvoří bezprostřední podklad politických a správních rozhodnutí.
EU and Member State statistics are a direct supporting measure when making political and administrative decisions.
Opožděné platby vážně poškozují podnikatelské prostředí i vnitřní trh a mají bezprostřední dopad na členské státy.
Late payments seriously impair the business environment and the internal market and have a direct effect on the Member States.
bezprostřední (také: pouhý, samotný, samý, skutečný, úplný)
volume_up
very {příd. jm.}
Jednalo se o muže, který terorizoval naše bezprostřední sousedství před mnoha lety.
This is a man who terrorized the very vicinity we're in many years ago.
Je také pravdou, že důvěryhodnost EU, jako globálního činitele, stojí a padá s naší schopností formovat své vlastní bezprostřední sousedství.
It is also true that the EU's credibility as a global actor stands or falls by our ability to shape our very own neighbourhood.
To je skutečnost, které se teď věnuje bezprostřední pozornost, neboť podle mých informací probíhají promyšlené regulační a legislativní iniciativy.
That is a fact now which has been addressed very directly as industrial regulatory and legislative initiatives, I am told, are under way.
bezprostřední (také: naléhavý, okamžitý)
Takže když neznáte jeden z těchto jazyků je to bezprostřední způsob učení.
So if you don't know one of these languages, it's instant learning.
Vlastně si myslím, že zvířecí přitažlivost může být bezprostřední - můžete vidět slona, který okamžitě jde za jiným slonem.
In fact, I think animal attraction can be instant -- you can see an elephant instantly go for another elephant.
A ona - nejenže se ta bezprostřední touha vrátila zpět, ale musela zastavit na kraji silnice a začala brečet.
And she -- not only did the instant craving come back, but she had to pull over from the side of the road and cry.
bezprostřední (také: blízký, hrozící)
Jinak existuje bezprostřední nebezpečí rostoucího nacionalismu a xenofobie.
Otherwise there is an imminent danger of growing nationalism as well as xenophobia.
Pokud jde o naše směřování, musíme učinit dvě bezprostřední a významná rozhodnutí.
There are two imminent and significant decisions to be made in terms of our direction of travel.
Tou je pomoci Světovému potravinovému programu získat prostředky k zabránění bezprostřední potravinové katastrofě.
We need to help the WFP find ways of preventing an imminent food disaster.
bezprostřední (také: přímý)

Příklady použití pro "bezprostřední" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV bezprostřední nebo vzdálenější budoucnosti můžeme mít stejný problém s Itálií.
We may face the same problem with Italy in the immediate or more distant future.
CzechProvádění nové smlouvy musí být naší prioritou pro bezprostřední budoucnost.
The implementation of the new Treaty must be our priority for the immediate future.
CzechExistuje bezprostřední a alarmující nebezpečí, že tato situace povede k epidemiím.
This situation threatens, immediately and alarmingly, to lead to epidemics.
CzechJsem s ní dobře obeznámen a proto o ní mohu hovořit z bezprostřední zkušenosti.
I am familiar with it and can therefore speak from first-hand experience.
CzechJinak existuje bezprostřední nebezpečí rostoucího nacionalismu a xenofobie.
Otherwise there is an imminent danger of growing nationalism as well as xenophobia.
CzechCož je také důležité, hned vedle bezprostřední politické stránky krize.
That is important above and beyond the immediate political side to this crisis.
CzechJednalo se o muže, který terorizoval naše bezprostřední sousedství před mnoha lety.
This is a man who terrorized the very vicinity we're in many years ago.
CzechStojíme o to, aby bezprostřední sousedství Evropské unie bylo stabilní a demokratické.
We want the immediate neighbourhood of the EU to be stable and democratic.
CzechVšechno se odehrálo v bezprostřední blízkosti místa konání příští zimní olympiády v Soči.
All this happened in the immediate neighbourhood of the future Sochi Winter Olympics.
CzechUdržitelné hospodářství musí být nejdůležitějším bodem při utváření bezprostřední budoucnosti.
The sustainable economy must be a major point in shaping the immediate future.
CzechTato revize legislativního rámce telekomunikací má tři bezprostřední důsledky.
This revision of the telecommunications legislative framework has three immediate implications.
CzechPodařilo se nám tedy pokrýt veškeré bezprostřední humanitární potřeby.
We have therefore managed to cover all the immediate humanitarian needs.
CzechTento mechanismus ad hoc pro možnou finanční pomoc Řecku slouží bezprostřední potřebě.
The ad hoc mechanism for possible financial assistance for Greece serves the immediate need.
CzechPokud jde o naše směřování, musíme učinit dvě bezprostřední a významná rozhodnutí.
There are two imminent and significant decisions to be made in terms of our direction of travel.
CzechTakže když neznáte jeden z těchto jazyků je to bezprostřední způsob učení.
So if you don't know one of these languages, it's instant learning.
CzechNakonec bych chtěl nastínit priority pro schůzku na nejvyšší úrovni a pro bezprostřední budoucnost.
Finally, I shall outline the priorities for the Summit and the immediate future.
CzechDosud se zaměřuji více na bezprostřední, naléhavé reakce na krizi.
For the time being, I am focussing more on immediate, urgent responses to the crisis.
CzechBezprostřední reformy se pochopitelně budou týkat legislativy vztahující se k politickým stranám.
Immediate reforms will obviously relate to legislation on political parties.
CzechPochopitelně nevznikla žádná bezprostřední dohoda o receptu na vyřešení gruzínské otázky.
Understandably, there was no immediate agreement about a formula to solve the Georgian issue.
CzechV bezprostřední blízkosti EU potřebujeme partnera, který vyznává hodnoty, jež sdílíme.
We need to have in the immediate vicinity of the EU a partner which assumes the values we share.