česko-anglicko překlad pro "bezpráví"

CS

"bezpráví" anglický překlad

volume_up
bezpráví {stř mn. č.}
CS

bezpráví {střední rod množné číslo}

volume_up
bezpráví
Návrh OSN na další dialog s Barmou by tento Parlament měl podpořit a měli bychom pokračovat v našem úsilí o ochranu všech občanů Barmy od příštího bezpráví.
The UN proposal for further dialogue with Burma should be supported by this Parliament and we should continue our efforts to protect all the citizens of Burma from future injustices.
Nicméně Evropská unie musí neustále podporovat, a nejen vydáváním prohlášení, občany té země, kteří každý den riskují své životy v boji proti tomuto bezpráví.
However, the European Union must constantly support the people inside this country, and not only through making statements, who are risking their lives every day to protest against these injustices.

Příklady použití pro "bezpráví" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV mocenském vakuu, které vzniká v dobách bezpráví, neexistuje žádná kontrola.
In the power vacuum which arises in times of lawlessness, there is no control.
CzechOsud občana, který se postaví proti bezpráví, je v dnešním Pákistánu drsný a krutý.
The fate of a citizen who opposes injustice is harsh and cruel in today's Pakistan.
CzechSamozřejmě nejsem slepý, i za tzv. komunismu byly represe, činy bezpráví i násilí.
I am not blind of course and under so-called Communism there was repression, injustice and coercion.
CzechDrogy financuje Taliban a existující bezpráví a násilí ulehčuje pěstování máku.
Drugs finance the Taliban, while the resulting lawlessness and violence facilitate poppy cultivation.
CzechPříšerný stav bezpráví v Rusku není otázkou soukromé kriminality.
The horrendous record of lawlessness in Russia is not a question of private delinquency.
CzechJe naší povinností odsoudit činy bezpráví, které ohrožují svobodu a život jiných lidí.
It is our duty to condemn acts of lawlessness which threaten the freedom and life of other people.
CzechNikdo nemůže doufat, že by byl ostrůvkem stability a prosperity v moři nejistoty a bezpráví.
No one can hope to be an island of stability and prosperity in a sea of insecurity and injustice.
CzechPoužitá síla musí být přiměřená utrpěnému bezpráví.
The force used must be proportional to the wrong endured.
CzechBezpráví v Rusku bylo po příliš dlouhou dobu považováno za nehodu nebo za problém vymykající se státní kontrole.
The lawlessness in Russia was regarded for too long as an accident or as a problem beyond state control.
CzechSkutečným problémem je státem sponzorované bezpráví.
The real problem is state-sponsored lawlessness.
CzechSedmnáct let bezpráví přineslo ztráty na životech civilistů, masové vysídlení a zničenou infrastrukturu.
Seventeen years of statelessness have seen loss of civilian life, mass displacements and destruction of physical infrastructures.
CzechVšechna hlasitá prohlášení a slova se mění v cynismus a podkopávají zásady boje proti celosvětovému bezpráví a lžím.
All loud statements and words turn into cynicism and undermine the basis of the fight against global injustice and lies.
Czech. - Vážený pane předsedající, pákistánští občané si nezaslouží vojenskou diktaturu, násilí a bezpráví.
on behalf of the ALDE Group. - Mr President, the Pakistani people do not deserve military dictatorship, violence and lawlessness.
CzechBojoval obecně proti bezpráví.
CzechKrutosti, o nichž se rezoluce zmiňuje, včetně všeobecného bezpráví a četných znásilnění, jsou projevem tohoto chaosu.
The atrocities to which the resolution refers, including the general lawlessness and frequent rape of women are all connected with this chaos.
CzechObčané jsou takto snadno a hladce nasměrováni na instituce, které jsou schopné vyřešit bezpráví, které se těmto občanům stalo, a jejich stížnosti.
In this way, citizens are easily and smoothly directed to the bodies able to settle their grievances and complaints.
CzechTento konflikt mnohým obyvatelům Kypru vzal jejich domov a zatím neexistuje žádná naděje na vyřešení tohoto stavu bezpráví.
This conflict has cost many inhabitants of Cyprus their homes and so far, it offers no hope of a solution to this unlawful state of affairs.
CzechRovněž naprosto souhlasím s těmi, kdo říkají, že zejména v této oblasti dochází k mnoha neuvěřitelným událostem a že zde existuje mnoho bezpráví.
I also very much agree with those who say that, in this sector in particular, many unbelievable things happen and there is much injustice.
CzechZ tohoto důvodu vás vyzývám k revizi jednacího řádu, neboť jednací řád způsobuje neuvěřitelný zmatek a umožňuje oficiálně páchat bezpráví.
For this reason, I invite you to review our Rules of Procedure, as they are causing an incredible amount of confusion and officially allowing an injustice to be done.
CzechZnámé příklady bezpráví, i na zvolených poslancích, spolu s nezákonnými praktikami americké administrativy vytvořily nestabilní prostředí.
The well-known examples of injustice, even against elected representatives, together with the unlawful practices of the US administration, have created an unstable environment.