česko-anglicko překlad pro "bezpodmínečně"

CS

"bezpodmínečně" anglický překlad

CS

bezpodmínečně {příslovce}

volume_up
bezpodmínečně
To je opatření pro boj proti hospodářské krizi, které můžeme podpořit bezpodmínečně.
This is one measure for combating the economic crisis which we can support unconditionally.
To se musí bezpodmínečně vztahovat také na bezpečnost pneumatik.
This must also unconditionally apply to tyre safety.
Měla by být propuštěna okamžitě a bezpodmínečně.
She should be released immediately and unconditionally.
bezpodmínečně (také: nevyhnutelně, nezbytně, nutně)
Konečně, má třetí poznámka spočívá v tom, že rovnost pohlaví bezpodmínečně závisí na tom, zda mají ženy kontrolu nad svým tělem.
My third point, finally, is that gender equality necessarily relies on women having control of their own bodies.
Musíme však připustit, že jednáme se zeměmi, které nejsou bezpodmínečně spolehlivé, a že bohužel mezi spolehlivými a nespolehlivými zeměmi nelze rozlišovat.
However, we must recognise that we are dealing with countries that are not necessarily reliable and that, unfortunately, we cannot make a distinction between reliable and unreliable countries.
bezpodmínečně
Nemá ale smysl přijímat bezpodmínečně vadné nařízení, jestliže existují určité způsoby, jak je lze zlepšit.
It does not make sense, however, to accept a flawed regulation unquestioningly if there are some ways in which it could be improved.

Příklady použití pro "bezpodmínečně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV tomto případě by měla být i nadále bezpodmínečně uplatňována zásada subsidiarity.
The principle of subsidiarity should undoubtedly continue to be applied in this case.
CzechMezi demokracií a stabilitou si nemáme vybírat - obě jsou bezpodmínečně nutné.
There is no choice between democracy and stability; both are imperative.
CzechPolitická stabilita je bezpodmínečně nutná pro širší zapojení do programů EU.
Political stability is a conditio sine qua non for greater involvement in EU programmes.
CzechTo je opatření pro boj proti hospodářské krizi, které můžeme podpořit bezpodmínečně.
This is one measure for combating the economic crisis which we can support unconditionally.
CzechTento ovládací prvek není bezpodmínečně vyžadován a můžete pokračovat i bez jeho instalace.
This is not required and you can continue without installing this control.
CzechMusíme bezpodmínečně zdůraznit, že nemá pouze ekonomický charakter.
We must emphatically underline that it is not purely economic in character.
CzechPři praktickém uplatňování je však bezpodmínečně nutné dodržet zásadu subsidiarity.
In practical implementation, however, the rules of subsidiarity absolutely must be complied with.
CzechTo je bezpodmínečně nutné s ohledem na poškozenou infrastrukturu.
There is indeed an urgent need when it comes to the damaged infrastructure.
CzechJe bezpodmínečně nutné, aby na tuto zprávu navázaly další kroky.
There is an urgent need to develop the momentum behind this report.
CzechMusíme bezpodmínečně podporovat zaměření Ukrajiny na západ, protože můžeme hodně ztratit.
We must give our unconditional support to Ukraine's focus on the West, because we have a lot to lose.
CzechŘádná správa v evropské regionální politice je bezpodmínečně nutná, má-li být tato politika úspěšná.
Good governance in European regional policy is essential if such policy is to be successful.
CzechPolitiky rovnosti musejí být bezpodmínečně zachovány, a hlavně jejich rozpočty nesmí být sníženy.
Equality policies absolutely must be maintained and, above all, their budgets must not be reduced.
CzechAle tohle si neuvědomujeme; prostě jen bezpodmínečně milujeme.
But we don't notice that bit; we just unconditionally love.
CzechMáme-li toho dosáhnout, musíme rychle a bezpodmínečně obnovit jednání ve formátu 5 + 2.
To achieve this, we need to resume quickly, and without any preconditions, the negotiations in the 5 + 2 format.
CzechDůvěřuji ze všech lidí právě vám, že nás bezpodmínečně skutečně zbavíte tohoto protekcionismu v celé Evropě.
I trust you, of all people, implicitly to actually get rid of this protectionism across Europe.
CzechMusí bezpodmínečně existovat nezávislý orgán, který bude monitorovat elektrárny ve všech členských státech.
There absolutely must be an independent body monitoring the power stations in each Member State.
CzechTo se musí bezpodmínečně vztahovat také na bezpečnost pneumatik.
This must also unconditionally apply to tyre safety.
CzechHovořím o tom, že je zapotřebí, aby dohodu bezpodmínečně a jednotně uplatňovaly jednotlivé provincie.
I refer to the need for the unimpeded and uniform application of the agreement by the individual provinces.
CzechJe bezpodmínečně nutné zabývat se těmito problémy, aby bylo možné plně dosáhnout cílů tohoto procesu.
It is imperative that these issues be addressed so that the objectives of the process can be fully achieved.
CzechAbychom prokázali skutečnou politickou vůli, je bezpodmínečně nutný dvoufázový akční plán pro tento region.
In order to demonstrate real political will, a two-stage action plan for the region is desperately needed.