česko-anglicko překlad pro "bezpochyby"

CS

"bezpochyby" anglický překlad

CS

bezpochyby {příslovce}

volume_up
bezpochyby (také: nepochybně, určitě)
Program slovinského předsednictví bezpochyby obsahuje významné prvky.
The Slovenian Presidency's programme undoubtedly contains worthy elements.
Pro boj proti nelegálnímu přistěhovalectví je bezpochyby potřebná úzká spolupráce.
Close cooperation is undoubtedly needed in order to combat illegal immigration.
O energetické bezpečnosti bezpochyby nelze diskutovat bez zahrnutí inovací.
Undoubtedly, energy security cannot be discussed without including innovation.
bezpochyby (také: jistě, nepochybně, pochopitelně)
Cílem této iniciativy však bezpochyby je přispět ke zjednodušení a objasnění.
Surely, the whole object of this exercise is simplification and clarification.
Uplatňování právních předpisů vůči těmto skupinám je bezpochyby zbytečné a neprospěšné.
Surely the application of law to such groups is both unnecessary and unhelpful.
Pokud ano, nemají obyvatelé Jižního Súdánu bezpochyby nárok na zrušení dluhu?
If so, the South Sudanese are surely, in fact, entitled to debt cancellation?
Bezpochyby nesouhlasíme ani s mnoha věcmi, které se týkají přímo Evropského parlamentu.
We doubtless also disagree on many things where the European Parliament is concerned.
O mnoha podobných událostech jsme se bezpochyby vůbec nedozvěděli.
We have, doubtless, not even heard about many similar incidents.
Bezpochyby musí také respektovat právo na mezinárodní ochranu pro všechny, kdo usilují o azyl.
Doubtless, this must also respect the right to international protection for all those who seek asylum.
bezpochyby

Příklady použití pro "bezpochyby" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJedná se bezpochyby o jeden z nejzávažnějších a nejohavnějších zločinů naší doby.
It is undoubtedly one of the gravest and most heinous criminal acts of our times.
CzechMusíte být bezpochyby velmi zaneprázdněna a potěšena odezvou, které se Vám dostává.
Obviously, you are very engaged and delighted with the response you are getting.
CzechPro boj proti nelegálnímu přistěhovalectví je bezpochyby potřebná úzká spolupráce.
Close cooperation is undoubtedly needed in order to combat illegal immigration.
Czechbezpochyby zásadní vliv na hospodářský růst a tvorbu pracovních míst v Evropě.
It certainly has major effects on economic growth and job creation in Europe.
CzechBezpochyby podporujeme volný obchod, a podporujeme jej jako velmi jasný princip.
We support free trade, without a doubt, and we support it as a very clear principle.
Czech(EL) Paní předsedající, paní komisařko, opatření jsou bezpochyby nedostatečná.
(EL) Madam President, Commissioner, the measures are without doubt inadequate.
CzechCílem této iniciativy však bezpochyby je přispět ke zjednodušení a objasnění.
Surely, the whole object of this exercise is simplification and clarification.
CzechPokud ano, nemají obyvatelé Jižního Súdánu bezpochyby nárok na zrušení dluhu?
If so, the South Sudanese are surely, in fact, entitled to debt cancellation?
CzechPane Audy, toto je bezpochyby oblast, ve které chce EIB ve své činnosti pokračovat.
Mr Audy, this is certainly an area in which the EIB is eager to continue its action.
CzechTato vyhlídka bezpochyby existuje, je to reálná vyhlídka, ale není to samozřejmé právo.
It is undoubtedly a prospect, a real prospect, but it is not an automatic right.
CzechDěkuji rovněž paní Angelilliové, která nám bezpochyby poskytla velmi kvalitní zprávu.
I also thank Mrs Angelilli, who has unquestionably given us a high quality report.
CzechO energetické bezpečnosti bezpochyby nelze diskutovat bez zahrnutí inovací.
Undoubtedly, energy security cannot be discussed without including innovation.
CzechUplatňování právních předpisů vůči těmto skupinám je bezpochyby zbytečné a neprospěšné.
Surely the application of law to such groups is both unnecessary and unhelpful.
CzechKřesťané představují v dnešním světě bezpochyby nejopomíjenější menšinu.
Christians are, without a doubt, the most neglected minority in the world today.
CzechBezpochyby by pro daný účel stačilo předem zaslat kopii evropského pasu.
Surely, even an advance photocopy of the Europass would serve the same purpose.
CzechV tomto kontextu je region Podhale bezpochyby nejlepším příkladem dobré praxe.
In this context, the Podhale region is without doubt the best example of good practice.
CzechJak bezpochyby víte, tuleni jsou loveni na území Společenství i mimo něj.
As you no doubt know, seals are hunted both inside and outside the Community.
CzechV některých čtvrtletích si tyto činnosti bezpochyby vysloužily i bonus.
No doubt in some quarter, such activity is even viewed as deserving of a bonus.
CzechA až se vrátí domů, budou bezpochyby pokračovat v boji proti extremismu v Evropě.
And when they get home they will doubtless continue the fight against extremism in Europe.
CzechStudiu umění musí být bezpochyby věnována větší a konkrétnější pozornost.
Greater and more specific attention must undoubtedly be focused on artistic studies.