česko-anglicko překlad pro "bezpečnější"

CS

"bezpečnější" anglický překlad

EN
CS

bezpečnější {komparativ}

volume_up
bezpečnější
Zpráva požaduje bezpečnější, účinnější dopravu, která působí menší znečištění.
The report calls for safer, more efficient transport which causes less pollution.
S tímto nařízením zajistí Evropská unie bezpečnější používání pesticidů.
With this regulation, the European Union will ensure much safer use of pesticides.
Výsledkem jsou bezpečnější dodávky a méně problémů s dodávkou energie.
This results in safer supplies and fewer problems with energy supply.

Příklady použití pro "bezpečnější" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZpráva požaduje bezpečnější, účinnější dopravu, která působí menší znečištění.
The report calls for safer, more efficient transport which causes less pollution.
CzechEvropa, která tuto integraci zajišťuje, bude váženější, svobodnější a bezpečnější.
A Europe that ensures this integration will be more worthy, more free and more secure.
CzechPoužívání standardního uživatelského účtu místo účtu správce je bezpečnější.
It's more secure to use a standard user account instead of an administrator account.
CzechDíky nové směrnici o bezpečnosti hraček budou hračky v Evropské unii mnohem bezpečnější.
As a result of the new Toys Directive, toys in the European Union will be safer.
CzechKdo kdy slyšel, aby jednomotorové letadlo bylo bezpečnější než letadlo se dvěma motory?
Who has ever heard of a single-engine aircraft being safer than a twin-engine one?
CzechPrůmysl bude mít proto dostatečný čas na vyvinutí nové bezpečnější látky.
The industry will therefore have ample time to develop other safer substances.
CzechS tímto nařízením zajistí Evropská unie bezpečnější používání pesticidů.
With this regulation, the European Union will ensure much safer use of pesticides.
CzechProgram pro bezpečnější internet je jednou z odpovědí na již určené hrozby.
The Safer Internet Programme is one response to threats already identified.
CzechJedině tímto způsobem můžeme Evropu učinit bezpečnější a životní prostředí obyvatelnějším.
This is how Europe can be made safer and the natural environment more habitable.
CzechJaderná energie je historicky mnohem bezpečnější než jakýkoli jiný zdroj energie.
Nuclear energy has a much safer record than any other source of energy.
CzechNezapomínejme však, že označováním se chemické látky nestanou bezpečnější!
Let us not forget that chemical substances will not be safer because of the labelling!
CzechObecně je bezpečnější přidání aplikace do seznamu povolených aplikací než otevření portu.
Generally, it's safer to add an app to the list of allowed apps than to open a port.
CzechNové funkce zabezpečení a ochrany osobních údajů zajišťují bezpečnější procházení webu.
New security and privacy features mean you can browse the web more safely.
CzechMíříme směrem k bezpečnější budoucnosti a děkuji všem, kteří se na tom podílejí.
We are heading for a safer future, and I thank everyone who has been involved in the process.
CzechSama jsem se snažila něco udělat prostřednictvím programu Bezpečnější internet.
I myself have tried, with the Safer Internet Programme, to do something else in this respect.
CzechAutomobily jsou stále bezpečnější a čistší, přesto je jim nadále přičítána vina za vše.
Cars are becoming safer and cleaner but are still blamed for everything.
CzechDoufám, že takto zvýšíme šance na snazší a bezpečnější získání orgánu.
I hope this will make the possibility of getting an organ easier and safer.
CzechZměňme náš nevyzrálý věk s přemírou zbrojních arzenálů v bezpečnější svět pro všechny.
Let us move beyond our over-armed and under-developed age to a more secure world for all.
CzechV první řadě chceme čistější, účinnější a bezpečnější energii pro Evropu.
Ultimately we want cleaner, more efficient and safer energy for Europe.
CzechObyvatelstvo Bosny a Hercegoviny jednoduše usiluje o bezpečnější život v prosperitě.
The inhabitants of Bosnia Herzegovina are simply struggling for a safer life and prosperity.