česko-anglicko překlad pro "bezpečně"

CS

"bezpečně" anglický překlad

CS

bezpečně {příslovce}

volume_up
bezpečně
Provedené preventivní prohlídky ukázaly, že oba reaktory pracují bezpečně.
The preventive inspections carried out showed that both reactors are operating safely.
Potřebujeme nové nařízení, abychom mohli nové potraviny bezpečně uvést na trh.
We need a new regulation in order to place novel foods on the market safely.
Tyto výrobky mohou být za správných podmínek v průmyslu bezpečně používány
These products can be used safely industrially in the right conditions.
bezpečně (také: jistě, spolehlivě)
Zkontrolujte, zda je karta bezpečně upevněná a zcela zatlačená do patice.
Be sure that the card is securely in the slot and pushed all the way in.
(DE) Pane předsedo, je nesporné, že kymácející se loď jste bezpečně zakotvil zde v Tejo Quay.
- (DE) Mr President, there is no question that you have securely moored a lurching ship to the Tejo Quay here.
Aby mohli lidé bezpečně využívat svobod vnitřního trhu, je potřeba spotřebitelům zajistit jejich řádnou ochranu.
Proper consumer protection is required if people are securely to be able to make use of the freedoms of the internal market.

Příklady použití pro "bezpečně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechUdeří v místech, kde by se obyčejní lidé ve svých zemích měli cítit bezpečně.
They strike in places where ordinary people should feel safe in their countries.
CzechPotřebujeme nové nařízení, abychom mohli nové potraviny bezpečně uvést na trh.
We need a new regulation in order to place novel foods on the market safely.
CzechVideoherní průmysl je bezpečně nejrychleji rostoucím ze všech moderních médií.
Now the video games industry is far and away the fastest growing of all modern media.
CzechNeexistuje účinný způsob jak zaručit, aby veřejnost používala dichlormethany bezpečně.
There is no effective way to ensure the safe use of dichloromethanes for the public.
CzechProvedené preventivní prohlídky ukázaly, že oba reaktory pracují bezpečně.
The preventive inspections carried out showed that both reactors are operating safely.
CzechZkontrolujte, zda je karta bezpečně upevněná a zcela zatlačená do patice.
Be sure that the card is securely in the slot and pushed all the way in.
CzechTyto výrobky mohou být za správných podmínek v průmyslu bezpečně používány
These products can be used safely industrially in the right conditions.
CzechStát by se měl ujistit, že se občané cítí bezpečně, a to alespoň v té nejzákladnější míře.
The state should make sure that citizens feel safe, at least at the most basic level.
CzechSpousta webových prohlížečů nabízí funkce zabezpečení, které pomáhají bezpečně procházet web.
Many web browsers have security features that help you browse the web safely.
CzechAno, musíme zjistit, jak bezpečně využít některé vznikající námořní trasy.
Yes, we have to look at how we can safely use any emerging sea routes.
CzechPřistávací modul je bezpečně umístěn v tom, čemu říkáme vzdušný přepravník.
And our lander is safely tucked inside what we call an aero-shuttle.
CzechNaše řada výrobků do vozidla vám umožňuje zůstat bezpečně ve spojení, i když jste na cestách. 
Our line of in-car products enable you to stay connected while on the road, safely.
CzechDoufejme, že bude schopen tuto zemi bezpečně dovést k volbám v polovině roku 2009.
Let us hope that he will be able to arrive safely to the election process in the middle of 2009.
CzechRozvíjet profesi je možné jedině tehdy, lze-li ji vykonávat bezpečně.
You can only create a thriving profession if it can be undertaken safely.
CzechNěkteří lidé řekli, že se může bezpečně vrátit, bude-li se chovat zdrženlivě.
There are those who have said that it is safe for him to be returned if his behaviour is discreet.
CzechTi také mají odpovědnost za to, že si jejich děti budou bezpečně hrát.
They also have a responsibility to ensure that children play safely.
CzechNemůžeme mít hladce fungující vnitřní trh bez spokojených zákazníků, kteří se cítí bezpečně.
We cannot have a smoothly functioning internal market without satisfied and safe consumers.
CzechToho může být dosaženo bezpečně a odpovědně, aniž by se přehnaně zatěžovala naše ekonomika.
This can be done safely and responsibly, without imposing exorbitant burdens on our economy.
CzechChceme prostě to, aby každý, kdo cestuje letadlem v Evropě, cestoval a doletěl bezpečně.
We simply want everyone who flies here in Europe to be transported safely and to arrive safely.
CzechPotom se občané EU budou při používání skutečně vysoce kvalitních léčivých přípravků cítit bezpečně.
Then EU citizens will feel safe when using genuinely high quality medicines.