česko-anglicko překlad pro "bezpečný"

CS

"bezpečný" anglický překlad

volume_up
bezpečný {příd. jm. m.}
CS

bezpečný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
Jsou to základy, na kterých se buduje zdravý, dynamický a bezpečný trh práce.
They are the foundations on which a healthy, dynamic and secure job market is built.
Jak můžeme zajistit, aby měly rozvíjející se země bezpečný přísun potravin?
How can we ensure that developing countries have a secure food supply?
Podporujme energii vyrobenou v EU, což je bezpečný zdroj.
Let us support energy produced within the EU, which is a secure resource.
bezpečný (také: jistý, spolehlivý, zaručený)
volume_up
sure {příd. jm.}
bezpečný (také: bez rizika, opatrný)
volume_up
safe {příd. jm.}
Nicméně tento spotřebič nebyl bezpečný, pravděpodobně proto, že byl padělaný.
Nevertheless the appliance was not safe, probably because it was counterfeit.
Dvě skupiny odborníků Komise nadále klasifikují amalgam jako bezpečný.
The Commission's two panels of experts continue to rate amalgam as safe.
Z tohoto důvodu jsme povinni zajistit jim bezpečný přístup k novým médiím.
For this reason, we are duty-bound to guarantee them safe access to the new media.

Příklady použití pro "bezpečný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNaléhavě žádám komisaře, aby zvolil bezpečný, odborný a na důkazech založený přístup.
I urge the Commissioner to take a sound, scientific and evidence-based approach.
CzechNicméně tento spotřebič nebyl bezpečný, pravděpodobně proto, že byl padělaný.
Nevertheless the appliance was not safe, probably because it was counterfeit.
CzechJsou to základy, na kterých se buduje zdravý, dynamický a bezpečný trh práce.
They are the foundations on which a healthy, dynamic and secure job market is built.
CzechZ tohoto důvodu jsme povinni zajistit jim bezpečný přístup k novým médiím.
For this reason, we are duty-bound to guarantee them safe access to the new media.
CzechPřímo ze stránky s upozorněním můžete tento web nahlásit jako bezpečný web.
From the warning page, you can choose to report this site as a safe site.
CzechVodík nám jako palivo dokáže poskytnout ekologický a bezpečný zdroj energie.
As a fuel, hydrogen will provide us with an environmentally safe renewable energy source.
CzechVelká většina z nich je velmi opatrná, aby výrobek, který vypustí na trh, byl bezpečný.
The vast majority are extremely careful that a product they put on the market is safe.
CzechNákup digitálního a virtuálního zboží je se službou Google Checkout rychlý, snadný a bezpečný.
Buying digital and virtual goods is fast, easy, and secure with Google Checkout.
CzechJak můžeme zajistit, aby měly rozvíjející se země bezpečný přísun potravin?
How can we ensure that developing countries have a secure food supply?
CzechNejde o to, aby rčení "bezpečný jako banka" znovu získalo svůj původní význam.
It is not a case of ensuring that the expression 'safe as a bank' regains its former meaning.
CzechDvě skupiny odborníků Komise nadále klasifikují amalgam jako bezpečný.
The Commission's two panels of experts continue to rate amalgam as safe.
CzechNení-li výrobek bezpečný, neměl by být na trhu, neměl by na něj být uváděn.
If a product is not safe, it should not be brought onto the market, it should not be marketed.
CzechJediný bezpečný způsob je změkčovadla při výrobě dětských hraček vůbec nepoužívat.
The only safe thing to do is to leave the softening agents out of our children's toys completely.
CzechA rovněž je nutné podporovat a propagovat jádro jako čistý a bezpečný zdroj energie.
It is also necessary to support and promote the nuclear option as a clean and safe energy source.
Czechnový přístup k označení CE, které je symbolem pro bezpečný výrobek, jenž splňuje požadavky EU.
a new approach to the CE mark which symbolises a safe product that meets EU requirements.
CzechTento postup může být bezpečný, ale závisí na nastavení počítače.
It can be done safely, but depends on how the computer is set up.
CzechPodporujme energii vyrobenou v EU, což je bezpečný zdroj.
Let us support energy produced within the EU, which is a secure resource.
CzechUnie také vstupuje do roku 2009 jako bezpečný politický subjekt opírající se o váhu své mezinárodní prestiže.
The Union also enters 2009 secure in the strength of its international reputation.
CzechTento region i svět nezbytně potřebují demokratický a bezpečný Irák, který dodržuje lidská práva.
A democratic and safe Iraq that respects human rights is vital for the region and for the world.
CzechV upozornění máte možnost tento web označit jako bezpečný.
From the warning, you can choose to report this site as a safe site.