česko-anglicko překlad pro "bezostyšně"

CS

"bezostyšně" anglický překlad

volume_up
bezostyšně {přísl.}
CS

bezostyšně {příslovce}

volume_up
bezostyšně
Evropská unie nesmí zůstat stranou, zatímco jsou bezostyšně porušovány základní svobody.
The European Union cannot stand by while fundamental freedoms are being blatantly violated.
Je třeba si uvědomit, že ti, co bezostyšně narušují národní suverenitu, poškozují nejen Maďarsko, ale i celou Evropu.
You had better be aware that those who have blatantly infringed national sovereignty not only cause damage to Hungary, but to all of Europe.
To jsou zjevné požadavky, které bychom měli vznést vůči zemi, která tak bezostyšně porušuje své závazky, konkrétně respektování lidských práv a mezinárodního práva.
These are obvious demands that should be made of a country that so blatantly violates the undertakings it has made, namely to respect human rights and international law.

Příklady použití pro "bezostyšně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTak vám teď bezostyšně něco poodhalím, něco, co je pro mě krásné.
So I'm going to shamelessly expose something to you, which is beautiful to me.
CzechEvropská unie nesmí zůstat stranou, zatímco jsou bezostyšně porušovány základní svobody.
The European Union cannot stand by while fundamental freedoms are being blatantly violated.
CzechNechť se poslankyně, která se takto bezostyšně lísá k lidem s rukama od krve, propadne hanbou!
Shame on any Member who proclaims such obscene adulation of men of blood!
CzechTéto praxe samozřejmě vývozci bezostyšně využívají.
In practice, of course, this situation is shamelessly exploited.
CzechJe třeba si uvědomit, že ti, co bezostyšně narušují národní suverenitu, poškozují nejen Maďarsko, ale i celou Evropu.
You had better be aware that those who have blatantly infringed national sovereignty not only cause damage to Hungary, but to all of Europe.
CzechSchvaluje principy, jež vedly společnosti SEWS a Leoni Atokabel k tomu, aby bezostyšně změnily své sídlo s cílem zvýšit své zisky.
It endorses the rationale that leads companies such as SEWS and Leoni Atokabel to shamelessly relocate in order to increase their profits.
CzechVolební podvodníci bezostyšně tvrdili, že šlo o zásah cizích tajných služeb a diplomatů, zatímco ve skutečnosti agitátory vyslal sám systém.
The electoral fraudsters brazenly claimed that foreign secret services and diplomats had intervened when, in fact, the system itself had sent out the agitators.
CzechVe vašich návrzích ale také pozoruji určitou bojácnost a příliš mnoho ústupků těm, kteří bezostyšně umrtvují náš současný a budoucí sociální a ekologický rozvoj.
However, I also see timidity in your proposals and too many concessions to those who shamelessly mortgage our social and environmental present and future.
CzechStejných mechanismů, jež způsobily vznik globální krize důvěry, nyní spekulanti bezostyšně využívají na úkor zemí, které čelí závažným finančním problémům.
The very mechanisms which created the global credit crisis are now speculating shamelessly at the expense of the countries which face the greatest financial problems.
CzechOstatně, pane Schulzi - on ani neposlouchá, ale to nevadí, toto je jen parlamentní debatní hra, při níž bezostyšně mluvíme, aniž bychom se poslouchali a rozuměli si.
Incidentally, Mr Schulz - he is not even listening, but that does not matter, this is just the parliamentary debating game where we blatantly talk at cross purposes.
CzechTo jsou zjevné požadavky, které bychom měli vznést vůči zemi, která tak bezostyšně porušuje své závazky, konkrétně respektování lidských práv a mezinárodního práva.
These are obvious demands that should be made of a country that so blatantly violates the undertakings it has made, namely to respect human rights and international law.
CzechJiž samé své podstaty nemohou orgány EU dovolit, aby jeden z členských států bezostyšně porušil základní normy EU a útočil na práva menšin, a ponechat to bez povšimnutí.
The only mainstay of the EU institutions cannot allow one of the Member States to blatantly contravene fundamental EU norms and launch an attack against minority rights without speaking out.
CzechS ohledem na finanční a hospodářskou krizi pozorujeme nebezpečí, které představují určité finanční nástroje, jež trhy bezostyšně používají bez jakýchkoliv pravidel a omezení.
In the light of the financial and economic crisis, we have observed the dangers posed by certain financial instruments that are shamelessly used by the markets without any rules or restrictions.