česko-anglicko překlad pro "bezohlednost"

CS

"bezohlednost" anglický překlad

CS

bezohlednost {ženský rod}

volume_up
bezohlednost (také: svévolnost)
volume_up
wantonness {podstatné jméno}
bezohlednost
volume_up
ruthlessness {podstatné jméno}
bezohlednost

Příklady použití pro "bezohlednost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechChamtivost a arogance jsou vzájemně propojené, když přijde na bezohlednost.
And greed and hubris are intimately intertwined when it comes to recklessness.
CzechMyslím, že tato bezohlednost může znamenat zničení budovy, která se zachovala od 11. století.
I think this thoughtlessness may mean the destruction of a building which has lasted since the 11th century.
CzechJak řekl Robert Kennedy, "to co je na extremistech zavrženíhodné, není ani tak jejich extremismus, jako intolerance a bezohlednost vůči ostatním.
As Robert Kennedy said, 'what is dangerous about extremists is not that they are extreme, but that they are intolerant.
CzechJejich bezohlednost se nezastaví ani před faktickou genocidou místního obyvatelstva, které je životně závislé na okolním prostředí.
Their disregard does not even stop at the de facto genocide of local populations that depend on the environment for their livelihood.
CzechStojí za to tohle trochu rozvést a porozumět tomu, protože věřím, že ilustruje bezohlednost a cestu, kterou jsme si zvolili, lépe než cokoliv jiného.
It's worth taking a moment to understand this practice, because I believe it speaks to recklessness and the path we're on like little else.
Czech. - (EL) Strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007-2012 neřeší skutečné příčiny úrazů a zamlčuje bezohlednost kapitálu.
in writing. - (EL) The Community Strategy 2007-2012 on Health and Safety at Work does not deal with the actual causes of accidents and conceals the irresponsibility of capital.
CzechČernobylská tragedie rovněž odhalila bezmoc a bezohlednost tehdejší komunistické vlády na Ukrajině, která se snažila katastrofu a její rozsah utajit před světem.
The Chernobyl tragedy also revealed the powerlessness and thoughtlessness of the then Communist authorities in Ukraine, which tried to conceal from the world the disaster and its scale.