česko-anglicko překlad pro "beznadějně"

CS

"beznadějně" anglický překlad

CS

beznadějně {příslovce}

volume_up
beznadějně
Domníváme se, že tento časový plán je beznadějně optimistický.
We feel that timetable is hopelessly optimistic.
Je beznadějně zastaralý a vyznačuje se častými a dlouhými zpožděními a přeplněnými vlaky ve špičce.
It is hopelessly outdated and is characterised by frequent and long delays and by overcrowded carriages during peak hours.
Ale zdá se, znova a znova, že jsme v tom beznadějně špatní.
Yet it seems, again and again, that we're hopelessly bad at it.
beznadějně (také: zoufale)

Příklady použití pro "beznadějně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAbsolutně jsme se mýlili a rychle jsme se začali cítit beznadějně zklamaní a frustrovaní.
We were absolutely wrong and have rapidly become desperately disappointed and frustrated.
CzechDnes, kdy jednáme o sociálním zabezpečení, zůstala místa pro předsednictví beznadějně prázdná.
Today, when we are discussing social security, the Presidency bench has remained hopelessly empty.
CzechAle zdá se, znova a znova, že jsme v tom beznadějně špatní.
Yet it seems, again and again, that we're hopelessly bad at it.
CzechDomníváme se, že tento časový plán je beznadějně optimistický.
We feel that timetable is hopelessly optimistic.
CzechJe beznadějně zastaralý a vyznačuje se častými a dlouhými zpožděními a přeplněnými vlaky ve špičce.
It is hopelessly outdated and is characterised by frequent and long delays and by overcrowded carriages during peak hours.
CzechNěkteré problémy jsou dobré pro neuronové sítě, zároveň víme, že jsou jiné, ve kterých jsou neuronové sítě beznadějně neužitečné.
Some problems are good for neural nets; we know that others, neural nets are hopeless on them.
CzechPředchozí nařízení, navržené před devíti lety, bylo beznadějně neaktuální a bylo nezbytné jej aktualizovat.
The previous regulation, drafted nine years ago, was hopelessly behind the times, and it was necessary to bring it up to date.
Czech- (NL) Ačkoli Kosovo vyhlásilo nezávislost již téměř před rokem, Evropská unie zůstává v této věci beznadějně rozdělená.
- (NL) Since Kosovo announced its independence nearly a year ago, the European Union has been hopelessly divided on this.
CzechBohužel zatím beznadějně zaostáváme; podle nedávné zprávy musíme evropský cíl ztrojnásobit, máme-li dosáhnout úspory energie o 20 %.
Unfortunately, we are still hopelessly behind; according to a recent report, we need to triple the European target if we are to achieve a 20% energy saving.
CzechTento Parlament by měl jít v oblasti pracovních podmínek příkladem, ale přitom beznadějně zaostává za tím, co již dlouho představuje zcela běžný standard.
This Parliament should set an example with working conditions, but it is hopelessly behind what have long been perfectly normal standards.
Czech(FR) Paní předsedající, nevystupuji zde proto, abych na sebe upoutal pozornost; jen bych si chtěl postěžovat nad skutečností, že sedadla Rady jsou beznadějně prázdná.
(FR) Madam President, I am not taking the floor under the 'catch-the-eye' procedure; I simply wish to lament the fact that the Council bench is hopelessly empty.
CzechPůvodní návrh Komise byl beznadějně slabý a skutečnost, že Rada nedokázala dosáhnout společného mandátu k dohodě v prvním čtení, vysílá krajně negativní signál.
The Commission's initial proposal was hopelessly weak and the fact that the Council has been unable to reach a common mandate for a first reading agreement sends extremely negative messages.