česko-anglicko překlad pro "bezmocnost"

CS

"bezmocnost" anglický překlad

CS

bezmocnost {ženský rod}

volume_up
bezmocnost
volume_up
helplessness {podstatné jméno}
Máme tu bezmocnost a beznaděj, kterou jsme možná sdíleli.
We have that helplessness and hopelessness that we perhaps shared.
15. září jsem odsoudil nebezpečnou situaci, jakož i bezmocnost a bezbrannost těchto pracujících.
On 15 September, I condemned the risky situation and the helplessness and defencelessness of these workers.
Nejistota, netrpělivost, bezmocnost a ztráta důvěry jsou očividné, stejně jako nedostatky v regulaci finančních trhů.
The uncertainty, impatience, helplessness and loss of confidence are palpable, as are the gaps in the regulation of financial markets.
bezmocnost
volume_up
powerlessness {podstatné jméno}
Převážná většina veřejnosti to považuje za těžko pochopitelné a stále více odmítá tuto bezmocnost přijmout.
An overwhelming majority of the public are finding this difficult to understand, and they are increasingly refusing to accept such powerlessness.
Bezmocnost tváří v tvář krizi, škody způsobené eurem, obchodní dohody a Schengenskou dohodu, zbytečné pózování, zasahování a kladení překážek v dalších oblastech.
Powerlessness in the face of the crisis, harm caused by the euro, the trade agreements and the Schengen Agreement, useless posturing, interferences and obstacles in other domains.
Důvod je ten, že každý den, kdy tento gang zůstává u moci, odráží naši bezmocnost a skutečnost, že mezinárodní společenství nemá sílu tohoto utlačovatele udržet na uzdě.
That is because every day this gang remains in power is a reflection of our powerlessness and of the fact that the international community does not have the muscle to keep this oppressor in check.
bezmocnost
volume_up
sheer {podstatné jméno}
bezmocnost (také: impotence, nemohoucnost)
volume_up
impotence {podstatné jméno}
(PL) Pane předsedající, současná situace prokazuje naši bezmocnost vůči přírodním silám a nutí nás, abychom si tento fakt uvědomili.
(PL) Mr President, the current situation makes us realise and testifies to our impotence before the forces of nature.
Neznamená vítězství euroskeptiků ani levice, ale odhaluje neslavnou bezmocnost, jež může poškodit každého.
It does not signal a victory either for the Eurosceptics or for the left, but it reveals a somewhat inglorious impotence from which everyone risks suffering.
bezmocnost (také: impotence)
volume_up
impotency {podstatné jméno}
bezmocnost
volume_up
impuissance {podstatné jméno}

Příklady použití pro "bezmocnost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTento stav je skutečně bezprecedentní s ohledem na totální bezmocnost Africké unie.
This is something unprecedented and the African Union is totally powerless to deal with it.
CzechFiasko na vrcholné schůzce o klimatu odhalilo bezmocnost Evropy a naivitu její politické elity.
The fiasco of the climate summit has exposed Europe's weakness and the naivety of its political elite.
CzechMáme tu bezmocnost a beznaděj, kterou jsme možná sdíleli.
We have that helplessness and hopelessness that we perhaps shared.
Czech15. září jsem odsoudil nebezpečnou situaci, jakož i bezmocnost a bezbrannost těchto pracujících.
On 15 September, I condemned the risky situation and the helplessness and defencelessness of these workers.
Czech(PL) Pane předsedající, současná situace prokazuje naši bezmocnost vůči přírodním silám a nutí nás, abychom si tento fakt uvědomili.
(PL) Mr President, the current situation makes us realise and testifies to our impotence before the forces of nature.
CzechNejistota, netrpělivost, bezmocnost a ztráta důvěry jsou očividné, stejně jako nedostatky v regulaci finančních trhů.
The uncertainty, impatience, helplessness and loss of confidence are palpable, as are the gaps in the regulation of financial markets.
CzechPřevážná většina veřejnosti to považuje za těžko pochopitelné a stále více odmítá tuto bezmocnost přijmout.
An overwhelming majority of the public are finding this difficult to understand, and they are increasingly refusing to accept such powerlessness.
CzechNeznamená vítězství euroskeptiků ani levice, ale odhaluje neslavnou bezmocnost, jež může poškodit každého.
It does not signal a victory either for the Eurosceptics or for the left, but it reveals a somewhat inglorious impotence from which everyone risks suffering.
CzechJsem přesvědčený, že prudké zvýšení cen a rostoucí bezmocnost spotřebitelů byly z velké části způsobeny zejména nedostatečným fungováním trhu.
I am convinced that the sharp rise in prices and the increasing helplessness of consumers has largely been due to the inadequate functioning of the market.
CzechKomisařka Redingová před chvílí při diskusi o Barmě řekla, že nám opět hrozí bezmocnost a selhání při reakci na tuto nespravedlnost.
Commissioner Reding said a moment ago while we were discussing Burma that there is a danger that we will becomes helpless again and fail to react against these injustices.
CzechDruhý časový rámec se týká jen současnosti, a tedy krize, jejímž příznakem jsou mimo jiné ztráty pracovních míst a finanční bezmocnost občanů.
The second dimension is limited to the present, and thus to the crisis, a symptom of which is, among other things, job losses and the financial helplessness of citizens.
CzechBezmocnost tváří v tvář krizi, škody způsobené eurem, obchodní dohody a Schengenskou dohodu, zbytečné pózování, zasahování a kladení překážek v dalších oblastech.
Powerlessness in the face of the crisis, harm caused by the euro, the trade agreements and the Schengen Agreement, useless posturing, interferences and obstacles in other domains.
CzechDůvod je ten, že každý den, kdy tento gang zůstává u moci, odráží naši bezmocnost a skutečnost, že mezinárodní společenství nemá sílu tohoto utlačovatele udržet na uzdě.
That is because every day this gang remains in power is a reflection of our powerlessness and of the fact that the international community does not have the muscle to keep this oppressor in check.