česko-anglicko překlad pro "bezdomovectví"

CS

"bezdomovectví" anglický překlad

CS

bezdomovectví {střední rod}

volume_up
bezdomovectví
volume_up
homelessness {podstatné jméno}
Ukončení bezdomovectví na ulicích je v Evropské unii zásadním problémem.
Ending street homelessness is a fundamental issue in the European Union.
Za třetí: Neuvědomila jsem si že bezdomovectví je postoj, a ne životní styl.
Three: I failed to realize that homelessness is an attitude, not a lifestyle.
Zamezení bezdomovectví na ulicích (písemné prohlášení): viz zápis
Ending street homelessness (written declaration): see Minutes

Příklady použití pro "bezdomovectví" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZa třetí: Neuvědomila jsem si že bezdomovectví je postoj, a ne životní styl.
Three: I failed to realize that homelessness is an attitude, not a lifestyle.
CzechUkončení bezdomovectví na ulicích je v Evropské unii zásadním problémem.
Ending street homelessness is a fundamental issue in the European Union.
CzechJaké je stanovisko Rady v souvislosti s celoevropskou spoluprácí v oblasti bezdomovectví?
What is the Council's position with regard to Europe-wide cooperation concerning homelessness?
CzechZamezení bezdomovectví na ulicích (písemné prohlášení): viz zápis
Ending street homelessness (written declaration): see Minutes
CzechUjistěme se, že do roku 2015 učiníme bezdomovectví konec.
Let us make sure that we have put an end to rough sleeping by 2015.
CzechMnoho členských států nemá bezdomovectví vůbec definované.
Many Member States have not defined homelessness at all.
CzechPokračující vystěhovávání vystavuje rostoucí počet dalších lidí nedůstojným podmínkám a bezdomovectví.
Continuation of the evictions is exposing increasing numbers of new people to indignity and homelessness.
CzechPředmět: Spolupráce na úrovni EU v oblasti bezdomovectví.
Subject: Cooperation on homelessness at EU level
CzechChudoba způsobuje poškození zdraví, omezený přístup ke vzdělání, dále bezdomovectví, diskriminaci a sociální vyloučení.
Poverty causes loss of health, restricted access to education, homelessness, discrimination and social exclusion.
CzechTuberkulóza pochází z chudoby a bezdomovectví, a v členských zemích s nižší životní úrovní je dnes tato nemoc běžná.
Tuberculosis comes from poverty and homelessness, and in Member States with lower standards of living this disease is common today.
CzechOtevřená metoda koordinace posílila informovanost o skutečnosti, že bezdomovectví představuje problém v celé Evropské unii.
The Open Method of Coordination has reinforced awareness of the fact that homelessness presents a problem in all Member States.
CzechStrategie EU v oblasti bezdomovectví (
CzechTato zpráva je dalším krokem směřujícím k vyvíjení tlaku na Evropskou radu, Komisi a členské státy, aby přijaly opatření k bezdomovectví.
This report is an additional step towards pushing the European Council, Commission and Member States to act on homelessness.
CzechVe zprávě se také uvádí, že některé členské státy vyvíjejí strukturovanější přístup k vyloučení v oblasti bydlení a bezdomovectví.
The report also established that some Member States are developing a more structural approach to exclusion in housing and homelessness.
CzechRada je možná obeznámená s písemným prohlášením 0111/2007 o řešení problému pouličního bezdomovectví, které nedávno vydal Evropský parlament.
The Council may be aware of the Written Declaration 0111/2007 on ending street homelessness recently launched in the European Parliament.
CzechNásilí v Demokratické republice Kongo se vleče již několik let a způsobilo smrt, vysídlení či bezdomovectví milionů lidí.
The violence in the Democratic Republic of the Congo has been dragging on for several years and has caused the death, displacement or homelessness of millions of people.
CzechČlenské státy během přípravy akčních plánů na sociální začlenění na roky 2006-2008 označily oblast bezdomovectví za jednu z nejdůležitějších strategických priorit.
In preparing national action plans for social inclusion for 2006-2008, Member States designated homelessness as one of the primary strategic priority areas.
CzechDalší konference na téma sociální ekonomiky se má uskutečnit ve dnech 27. a 28. října a jedna konference o bezdomovectví bude uspořádána ve dnech 9. a 10. prosince.
Another conference on the subject of the social economy is to take place on 27 and 28 October and one on homelessness will be organised on 9 and 10 December.
CzechSpolečná zpráva o sociálním zabezpečení a sociálním začlenění pro rok 2007 se zabývala problémy, které představovalo bezdomovectví ve vztahu k opatřením pro aktivní začlenění.
The 2007 joint report on social security and social inclusion dealt with the challenge posed by homelessness in relation to measures for active inclusion.
CzechChtěl bych vám připomenout, že otázky bezdomovectví, jako součásti politiky sociálního zabezpečení a sociálního začlenění, se řeší v rámci otevřené metody koordinace.
I would like to remind you that the issues of homelessness as part of a social security and social inclusion policy are dealt with under the Open Method of Coordination.