česko-anglicko překlad pro "bez zaměstnání"

CS

"bez zaměstnání" anglický překlad

CS

bez zaměstnání

volume_up
bez zaměstnání (také: bez práce)

Příklady použití pro "bez zaměstnání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJsou-li miliony lidí bez zaměstnání, dá se mluvit o demokracii?
When millions of people are unemployed, can we talk of democracy?
CzechEvropský sociální model nese primární zodpovědnost za to, že řada evropských občanů je nyní bez zaměstnání.
The European social model is primarily responsible for the fact that so many Europeans are unemployed.
CzechMateřská dovolená musí být zaručena ve všech členských státech a všem ženám bez ohledu na jejich zaměstnání.
Maternity leave must be guaranteed in all the Member States and for all women, regardless of their employment.
CzechJedním z hlavních faktorů, který pobízí nelegální přistěhovalce k cestě do EU, je možnost získání zaměstnání bez legalizace jejich právního statusu.
One of the main factors encouraging illegal immigrants to travel to the EU is the possibility of taking a job without the need to regularise their legal status.
CzechNezaměstnanost ve všech členských státech rovněž dosáhla nebývalé výše a evropský průměr tak činí 21,4 %, přičemž je bez zaměstnání každý pátý mladý člověk.
Unemployment has also reached unprecedented levels in all the Member States, with a European average of 21.4% in which one in five young people is unemployed.
CzechV důsledku hospodářské krize, kterou právě procházíme, jsou mladí lidé (z nichž je každý pátý bez zaměstnání), ženy a svobodní rodiče dokonce ještě zranitelnější.
The economic crisis that we are going through is making young people (of whom one in five is unemployed), women and single parents even more vulnerable.
CzechReálná ekonomika nás dohnala: bez zaměstnání nelze dělat úspory, bez úspor nelze investovat a bez investování se nedosáhne udržitelného růstu.
The real economy has caught up with us: without employment, there can be no savings, without savings, there is no investment, and without investment, there is no sustainable growth.
CzechJe jasné, že se můžeme spolehnout na touhu starých lidí pracovat je tehdy, pokud jsou zdraví a schopní vykonávat zaměstnání bez zjevných problémů.
It is clear that we can only count on increasing the desire of the elderly to work if they are suitably healthy and are capable of continuous employment without any obvious problems.

Podobné překlady pro "bez zaměstnání" anglicky

bez předložka
zaměstnání podstatné jméno
bez přípravy
English
bez ohledu na
bez zájmu přídavné jméno
bez pomoci
English
bez chuti