česko-anglicko překlad pro "bez zájmu"

CS

"bez zájmu" anglický překlad

volume_up
bez zájmu {příd. jm.}
CS

bez zájmu {přídavné jméno}

volume_up
bez zájmu (také: nezaujatý)
bez zájmu (také: apatický, lhostejný)
bez zájmu (také: letmý, netečný, povrchní, zběžný)

Příklady použití pro "bez zájmu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSlužby obecného hospodářského zájmu je bez jakýchkoli pochyb třeba chránit.
Services of general economic interest, of course, really do need to be protected.
CzechJe zajimavé, že se to děje téměř bez zájmu médií.
Interestingly, it's happened almost entirely without media coverage.
CzechPřed časem v Bulharsku proběhla bez velkého zájmu diskuse na téma občanských práv v elektronickém světě.
Some time ago, an apathetic discussion on the matter of citizens' rights in the electronic world was held in Bulgaria.
CzechSamozřejmě že by příslušné sankce neměly být uplatňovány bez důvodu či v zájmu omezení hospodářské soutěže.
Of course, the relevant sanctions should not be implemented lightly or based on the desire to eliminate economic competition.
CzechDále je třeba v zájmu zemí bez přímořských přístavů vyhlásit veřejné zakázky na vývoz do třetích zemí.
Secondly, for the benefit of countries without seaports, calls for tender must be issued for the purpose of exports to third countries.
CzechNicméně je nutno dodat, že tyto subjekty jsou již zběhlé v prosazování svých zájmů i bez další pomoci veřejných orgánů.
However, these players are usually already good at putting their interests forward without the additional help of public authorities.
CzechZásady, jako je volný obchod, jsou zřejmě nedotknutelné, zatímco bez hospodářských zájmů evropských pracovníků se můžeme, jak se zdá, obejít.
While principles such as free trade are sacrosanct, the economic interests of European workers, it seems, are dispensable.
CzechSvobodu nelze rozvíjet bez respektování práv ostatních lidí a mír nemůže vzkvétat bez spravedlivého přizpůsobení vzájemných zájmů.
Freedom cannot develop without respect for the rights of others, and peace cannot flourish without fair accommodation of each other's interests.
CzechJedná se o další případ, ve kterém se ti, kdo sami sebe vykreslují jako zastánce volného obchodu, ustupují snahám o národní protekcionismus bez vlastního zájmu.
This is yet another case in which those who portray themselves as the champions of free trade give in to protectionist national temptations out of self-interest.

Podobné překlady pro "bez zájmu" anglicky

bez předložka
bez přípravy
bez ohledu na
bez pomoci
English
bez pomoci příslovce
bez chuti
bez chuti přídavné jméno
English
bez daně příslovce
English
bez doprovodu
English
bez nadšení přídavné jméno
bez podpory
English
bez problémů
bez zábran
bez zápachu
English
bez závazků přídavné jméno
English