česko-anglicko překlad pro "bez zábran"

CS

"bez zábran" anglický překlad

CS

bez zábran

volume_up
bez zábran (také: nepotlačovaný)
bez zábran
Evropa by v určité době nikdy nebyla středem světa bez svobody možnosti otevřeně a bez zábran říkat pravdu, ať by byla sebevíc urážlivá.
Europe would never have been the centre of the world at one time without the freedom to be able to tell the truth bluntly and uninhibitedly, however much it might offend.

Příklady použití pro "bez zábran" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMalé a střední podniky musí být schopné fungovat bez zábran a jednat rychle.
SMEs must be able to operate without hindrance and to act quickly.
CzechChtějí mít možnost volby bez zábran a bez překážek způsobených nedostatečnou konkurencí.
They want to be able to make their choice without hindrance and without any obstacles arising from a lack of competition.
CzechTyto působí v globálním prostoru, jenž je z velké části neregulovaný, mimo rámec práva a ve kterém se lidé mohou chovat bez zábran.
These live in a global space which is largely unregulated, not subject to the rule of law, and in which people may act free of constraint.
CzechMezinárodní orgány jako Mezinárodní měnový fond před těmito riziky varovaly, ale marně, toto chování bez zábran pokračovalo, až zasáhla recese.
International bodies such as the International Monetary Fund warned against these risks but, no, this behaviour continued unhindered until the recession struck.
CzechBez omezení prostřednictvím technických zábran je možné k těmto aktivitám získat přístup přes hranice a vytvářet zisky, které dosahují miliard EUR.
With no restrictions provided by any technical barriers, these activities can be accessed across borders and generate profits amounting to billions of euros.
CzechEvropa by v určité době nikdy nebyla středem světa bez svobody možnosti otevřeně a bez zábran říkat pravdu, ať by byla sebevíc urážlivá.
Europe would never have been the centre of the world at one time without the freedom to be able to tell the truth bluntly and uninhibitedly, however much it might offend.
CzechNení podstatné, zda s danou záležitostí souhlasíme, či nikoli; musí se něco udělat a zajistit, aby poslancům EP bylo umožněno dostat se dovnitř k hlasování bez zábran.
It is immaterial whether we agree or disagree with the cause; something has to be done to make sure that MEPs are allowed to get in to vote without hindrance.
CzechNespočet lidí se nachází v situaci, kdy v důsledku složitých zákonů o zástavbě a urbanizačních politik byl jejich majetek zabrán bez jakékoli náhrady.
Countless people have found themselves in situations whereby complex zoning laws and urbanisation policies have meant that their properties have been seized without any compensation.

Podobné překlady pro "bez zábran" anglicky

bez předložka
bez přípravy
bez ohledu na
bez zájmu přídavné jméno
bez pomoci
English
bez pomoci příslovce
bez chuti
bez chuti přídavné jméno
English
bez daně příslovce
English
bez doprovodu
English
bez nadšení přídavné jméno
bez podpory
English
bez problémů
bez zápachu
English