česko-anglicko překlad pro "bez významu"

CS

"bez významu" anglický překlad

CS

bez významu {mužský rod }

volume_up
bez významu

Příklady použití pro "bez významu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTo nejsou pouze prázdná slova bez skutečného významu.
These are not merely empty words with no real meaning.
CzechSkutečně si myslím, že je čas odložit výraz "nový členský stát" jako anachronismus bez jakéhokoli významu.
Indeed, I believe it is time now to put aside the term 'new Member State' as an anachronism devoid of meaning.
CzechMůže se zdát, že všechny ty evropské vlajky, státní hymny a Dny Evropy jsou jen symbolické záležitosti bez většího významu.
EU flags, national anthems and Europe Days may appear to be symbolic questions without any great importance.
CzechNadto skutečnost, že měkké normy komunitárního sekundárního práva nejsou závazné, neznamená, že jsou bez právního významu.
In addition, the fact that the soft rules of secondary Community law are not legally binding does not mean that they have no legal value.
CzechNevím, proč vůbec hovoříme o významu spolurozhodování: bez spolurozhodování tohoto Parlamentu nebude žádný klimatický balíček.
I do not know why we are even discussing the importance of codecision: there will be no climate change package without the codecision of this Parliament.
CzechPlánovaná síťová infrastruktura je virtuální nadnárodní institucí bez žádného reálného významu v rámci evropského a mezinárodního výzkumu.
The planned network infrastructure is a virtual supranational institution without any real significance in the European and international research landscape.
CzechTím se ruší přechodná povaha tohoto opatření, jež je z celkového pohledu bez významu, a tím zajišťuje stabilitu tohoto průmyslového odvětví.
This would eliminate the transitional nature of the measure, which is of little importance in the global context, and therefore give stability to this industry.

Podobné překlady pro "bez významu" anglicky

významu
bez předložka
bez přípravy
bez ohledu na
bez zájmu přídavné jméno
bez pomoci
English
bez pomoci příslovce
bez chuti
bez chuti přídavné jméno
English
bez daně příslovce
English
bez doprovodu
English
bez nadšení přídavné jméno
bez podpory
English
bez problémů