česko-anglicko překlad pro "bez výjimky"

CS

"bez výjimky" anglický překlad

CS

bez výjimky

volume_up
bez výjimky

Příklady použití pro "bez výjimky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDovolte mi, abych poděkovala všem, bez výjimky všem, kdo přispěli k dnešní rozpravě.
Let me thank everyone, without exception, who has contributed to the debate today.
CzechMy všichni bez výjimky souhlasíme s tím, že proti terorismu musíme rozhodně vystupovat.
All of us, without exception, agree that we need to act decisively against terrorism.
CzechPrávo na náboženskou svobodu musí být respektováno a zaručeno všude bez výjimky.
The right to religious freedom must be respected and guaranteed everywhere, without exception.
CzechVe všech se mluví o naléhavosti a bez výjimky i o plnění slibů daných v minulosti.
They all talk of urgency and invariably call for the implementation of promises made in the past.
CzechMusíme proto bez výjimky respektovat právo všech občanů Evropské unie na volný pohyb.
Therefore, we must respect the right of all European Union citizens without exception to move freely.
CzechHlavy vlád zemí Evropské unie jsou bez výjimky poslanci.
The Heads of Government of the European Union are all parliamentarians.
CzechTerorismus musí být odsouzen a ti, kteří jsou tímto zločinem vinni, musí být bez výjimky potrestáni.
Terrorism must be condemned and those guilty of this crime must be punished without exception.
CzechOchrana všech obětí bez výjimky mě vedla v celém průběhu přípravy zprávy.
The protection of all victims, without exception, has been my beacon throughout the development of this report.
CzechCílem je v co nejkratší době zajistit bezvízové cestování všem občanům Evropské unie bez výjimky.
The aim is to provide for safe visa-free travel for all EU citizens without exception as soon as possible.
CzechAvšak nesmíme zapomínat, že migranti bez povolení k pobytu budou muset být bez výjimky deportováni.
However, we must not forget that migrants without residence permits will ultimately have to be deported.
CzechSpravedlnost patří všem občanům Evropy bez výjimky.
Justice belongs to all citizens of Europe without any exception.
CzechZejména požadavky na dobré životní podmínky zvířat by měly být kladeny u všech dovozů bez výjimky.
In particular, the requirements concerning animal welfare should be imposed on all imports without exception.
CzechReformy, které podporujeme, bez výjimky odrážejí široký záběr cílů akčního plánu EU-Moldavsko.
The reforms that we support reflect without any exception the broad range of objectives of the EU-Moldova action plan.
CzechEkologický dluh je zátěží pro všechny bez výjimky.
The ecological debt burdens everyone without exception.
CzechAvšak v každém projektu bez výjimky stále více zdůrazňujeme význam řádné správy věcí veřejných a lidských práv.
However, in each and every project we increasingly emphasise the role of good governance and human rights.
CzechTo musí bez výjimky zůstat součástí EZFRV.
This must remain, without fail, a component of the EAFRD.
CzechAbychom toho však mohli dosáhnout, budeme muset využít potenciál všech regionů Evropské unie bez výjimky.
However, to achieve this we will have to realise the potential of all the regions of the European Union without exception.
Czech(SK) Pravděpodobně všichni bez výjimky uznáme, jak je důležité realizovat všechny barcelonské cíle v každodenním životě.
(SK) We probably all know how important it is to implement all of the Barcelona objectives into everyday life.
CzechNedokážu přijít s jediným obecným biologickým principem, který by byl bez výjimky stejně platný pro všechny organizmy.
I can't think of a single general principle of biology that does not have an exception somewhere by some organism.
CzechČlánek 49 je platný pro každou evropskou zemi bez výjimky, včetně těch, které v dnešní rozpravě nebyly zmíněny.
Article 49 applies to each and every European country, including those that have not yet been mentioned in the debate today.

Podobné překlady pro "bez výjimky" anglicky

výjimky podstatné jméno
English
bez předložka
bez přípravy
bez ohledu na
bez zájmu přídavné jméno
bez pomoci
English
bez pomoci příslovce
bez chuti
bez chuti přídavné jméno
English
bez daně příslovce
English
bez doprovodu
English
bez nadšení přídavné jméno
bez podpory
English
bez problémů