česko-anglicko překlad pro "bez výhrad"

CS

"bez výhrad" anglický překlad

CS

bez výhrad

volume_up
bez výhrad (také: bezvýhradný, nekvalifikovaný)
Už podruhé za sebou máme stanovisko k účetnictví bez výhrad.
For the second time in a row, we can speak of an unqualified opinion on the accounts.
Za prvé, Účetní dvůr již druhým rokem vydává stanovisko bez výhrad.
First, the Court gives an unqualified opinion on the accounts for the second year running.
Předně se dozvídám, že v případě účetní závěrky byl vydán výrok bez výhrad.
First, as regards the accounts, I am told that this is an unqualified opinion.

Příklady použití pro "bez výhrad" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPředně se dozvídám, že v případě účetní závěrky byl vydán výrok bez výhrad.
First, as regards the accounts, I am told that this is an unqualified opinion.
Czech. - (RO) Hlasoval jsem pro tuto zprávu a návrhy našich kolegů zcela bez výhrad.
I wholeheartedly voted for the report and the proposals drafted by our fellow Member.
CzechProto jsem bez výhrad hlasoval ve prospěch uvolnění pomoci z tohoto fondu.
Therefore, I have voted without reservations in favour of releasing aid from the fund.
CzechPrávě proto bude naše skupina bez výhrad hlasovat pro schválení tohoto textu.
That is why our group will vote unreservedly in favour of this text.
CzechNaštěstí můžeme bez jakýchkoli výhrad prohlásit, že irské vepřové maso je naprosto bezpečné.
Fortunately, we can state unconditionally that Irish pork is completely safe.
CzechNa druhé straně však asi sotvakdo hlasoval pro tuto novou Komisi bez řady výhrad.
However, on the other hand, hardly anyone voted for the new Commission without some reservations.
CzechProto jsem bez výhrad hlasoval pro uvolnění prostředků z fondu.
Therefore, I have voted without reservations in favour of releasing aid from the fund.
CzechZa prvé, Účetní dvůr již druhým rokem vydává stanovisko bez výhrad.
First, the Court gives an unqualified opinion on the accounts for the second year running.
CzechUž podruhé za sebou máme stanovisko k účetnictví bez výhrad.
For the second time in a row, we can speak of an unqualified opinion on the accounts.
CzechZaprvé už tři roky po sobě je prohlášení k ročnímu účetnímu výkazu kladné a bez výhrad.
Firstly, for the third year in a row, the annual accounts have received an unqualified positive opinion.
CzechPodle hodnocení Účetního dvora podává účetnictví EU věrný a poctivý obraz bez jakýchkoli výhrad.
The Court has evaluated the EU accounts as giving a true and fair view without any reservation.
CzechZa druhé, zemědělství dostalo poprvé "zelenou bez výhrad".
Secondly, for the first time, agriculture, taken as a whole, has now become 'clean and green'.
CzechEvropská rada na svém jarním zasedání bez výhrad podpořila přístup navrhovaný Komisí.
At its spring meeting the European Council unreservedly endorsed the approach being proposed by the Commission.
CzechStejně jako v minulých letech vydává Účetní dvůr za rok 2008 stanovisko bez výhrad pro příjmy a závazky.
As in previous years, for 2008, the Court gives an unqualified opinion on Revenue and on commitments.
CzechMálokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
CzechProto doufám, že Rada bez výhrad a rychle zavede návrh Parlamentu před volbami v roce 2009.
I therefore hope that the Council unreservedly and speedily implements Parliament's proposal before the 2009 elections.
CzechU administrativních a dalších výdajů vydává Účetní dvůr stanovisko bez výhrad stejně jako v předchozích letech.
For Administrative and other expenditure, the Court gives an unqualified opinion as in previous years.
CzechDlužno podotknout, že komunální volby proběhly technicky podle pozorovatelů bez zásadních výhrad.
It should be mentioned that, according to observers, the municipal elections passed off without major technical shortcomings.
CzechOvšem nikoli bez kritických výhrad, protože já sama bych velmi snadno mohla kritizovat tzv. cap on the money, která byla stanovena.
Not without criticism, because I could very easily criticise the cap on money that has been set.
CzechProto bychom jej měli podpořit bez výhrad.

Podobné překlady pro "bez výhrad" anglicky

bez předložka
bez přípravy
bez ohledu na
bez zájmu přídavné jméno
bez pomoci
English
bez pomoci příslovce
bez chuti
bez chuti přídavné jméno
English
bez daně příslovce
English
bez doprovodu
English
bez nadšení přídavné jméno
bez podpory
English
bez problémů
bez zábran