česko-anglicko překlad pro "bez státní příslušnosti"

CS

"bez státní příslušnosti" anglický překlad

CS

bez státní příslušnosti {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
bez státní příslušnosti
Moderní terorismus s sebou přinesl dosud neznámý fenomén vojáka bez státní příslušnosti.
Modern terrorism has given rise to a hitherto unknown phenomenon - that of the stateless soldier.
Dále bych si přál zmínit práva národů bez státní příslušnosti, od Padánie přes Bretaň a Korsiku po Valle d'Aosta.
I also wish to mention the rights of stateless nations, from Padania to Brittany, Corsica to Valle d'Aosta.
Osoby bez státní příslušnosti bez ní nemohou zůstat navždy a Černá Hora musí v tomto ohledu respektovat úmluvy Rady Evropy.
Stateless persons cannot remain stateless for ever, and Montenegro must respect the agreements of the Council of Europe in this regard.

Příklady použití pro "bez státní příslušnosti" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProto se počet osob bez státní příslušnosti snížil od roku 1993 o 59 %.
As a result, since 1993, the number of non-citizens has fallen by 59%.
CzechLotyšské osoby bez státní příslušnosti jsou důsledkem padesátileté sovětské okupace.
Latvia's non-citizens have come about as the direct result of the 50-year-long Soviet occupation.
CzechModerní terorismus s sebou přinesl dosud neznámý fenomén vojáka bez státní příslušnosti.
Modern terrorism has given rise to a hitherto unknown phenomenon - that of the stateless soldier.
CzechCílem Lotyšska je mít plnoprávné občany, nikoliv osoby bez státní příslušnosti s mnoha právy.
Latvia aims to have citizens with full rights, instead of having non-citizens with many rights.
CzechPan komisař hovořil pouze o integraci osob bez státní příslušnosti a jejich naturalizaci.
The Commissioner spoke only of the integration of non-citizens into society and their naturalisation.
CzechKaždá osoba bez státní příslušnosti může získat plná občanská práva, včetně volebního práva, tím, že se stane občanem.
Any non-citizen can acquire full rights, including the right to vote, by becoming a citizen.
CzechDále bych si přál zmínit práva národů bez státní příslušnosti, od Padánie přes Bretaň a Korsiku po Valle d'Aosta.
I also wish to mention the rights of stateless nations, from Padania to Brittany, Corsica to Valle d'Aosta.
CzechTito lidé jsou nazýváni osobami bez státní příslušnosti.
CzechLotyšské osoby bez státní příslušnosti nejsou státními příslušníky žádné země a nemají právo účastnit se jakýchkoliv voleb.
The Latvian non-citizens are not nationals of any state and they have no right to participate in any elections.
CzechVšechny dospělé osoby se statutem osob bez státní příslušnosti měly na začátku devadesátých let v Lotyšsku trvalý pobyt.
All adult bearers of the status of non-citizens of Latvia were permanent residents of the country in the early 1990s.
CzechBěhem deseti let, kdy je tento zákon v platnosti, získalo zhruba 50 % osob bez státní příslušnosti právo trvalého pobytu.
Over the ten-year period that this law has been in force, approximately 50% of non-citizens have acquired citizenship rights.
CzechOsoby bez státní příslušnosti bez ní nemohou zůstat navždy a Černá Hora musí v tomto ohledu respektovat úmluvy Rady Evropy.
Stateless persons cannot remain stateless for ever, and Montenegro must respect the agreements of the Council of Europe in this regard.
CzechBudoucí návrh Evropské komise by se měl také zabývat otázkou vytváření politických stran občanů bez státní příslušnosti.
A future proposal of the European Commission should also deal with the issue of the establishment of political parties of non-national citizens.
CzechLotyšsko potřebuje naši podporu, nikoliv naše odsouzení, aby mohlo své osoby bez státní příslušnosti vybízet k tomu, aby o občanství požádaly.
Latvia needs our support, not our condemnation, in order to be able to encourage its non-citizens to apply for citizenship.
CzechDejte si pozor, dámy a pánové, jako zástupci nerozlišených občanů Evropské unie se brzy stanete poslanci bez státní příslušnosti.
Beware, ladies and gentlemen: as representatives of the undifferentiated citizens of the European Union, you are soon to become stateless Members.
CzechPoužívají starou metodu rozděl a panuj, a proto musí opatření jménem lotyšských osob bez státní příslušnosti podniknout Evropská unie.
They are using the old method of divide and rule and, therefore, action on behalf of Latvia's non-citizens must be taken by the European Union.
CzechNormy, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení osoby požívající mezinárodní ochrany (
Qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection (
CzechKromě toho bychom měli s ohledem na nalezení vhodné reakce na problém teroristických armád bez státní příslušnosti revidovat Ženevskou konvenci.
In addition, we should review the Geneva Convention with a view to finding a suitable response to the problem of stateless terrorist armies.
CzechŽádost o mezinárodní ochranu podaná v některém z členských států státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti (přepracované znění) (
Application for international protection lodged in one of the Member States by third-country nationals or stateless persons (recast) (
CzechVelký počet obyvatel bez státní příslušnosti a ochrana menšin představují aktuální problém ve dvou členských státech tohoto regionu - v Lotyšsku a v Estonsku.
Mass statelessness and minority protection still constitute a topical issue in two of the region's Member States: Latvia and Estonia.

Podobné překlady pro "bez státní příslušnosti" anglicky

státní přídavné jméno
bez předložka