česko-anglicko překlad pro "bez poplatku"

CS

"bez poplatku" anglický překlad

CS

bez poplatku {mužský rod }

volume_up
bez poplatku

Příklady použití pro "bez poplatku" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech. ~~~ Obvykle bývá přihlášení k odběru informačního kanálu bez poplatku. ~~~

~~~ No, it's usually free to subscribe to a feed. ~~~

CzechMohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
CzechKaždý podnikatel a spotřebitel může působit ve svobodném prostředí bez hranic a bez celních poplatků.
Every entrepreneur and consumer can operate in a free environment without borders and without customs duties.
CzechBankovky estonských korun si klienti mohou vyměnit za eura bez poplatku v bankách nejpozději od prosince 2010.
From December 2010 at the latest customers can exchange kroon banknotes for euro free of charge at banks.
CzechBez poplatků a v rámci jednoho měsíce: určitě.
Free of charge and within one month: certainly.
CzechMimo jiné dává spotřebitelům právo odstoupit od smlouvy s dodavatelem elektrické energie bez dodatečných poplatků.
Inter alia, it gives consumers the right to withdraw from a contract with an electricity supplier without additional charges.
CzechPodstatou této iniciativy je dbát na to, aby podnik mohl být zřízen kdekoli v Evropské unii do tří dnů a bez poplatků.
The idea is to see to it that a business can be created anywhere in the European Union in three days and without charges.
CzechAbychom zabezpečili vskutku rovný přístup k dostupným orgánům, musí být dárcovství orgánů dobrovolné bez jakýchkoliv poplatků.
Indeed, in order to ensure equal access to available organs, organs must only be donated on a voluntary basis, without any payments being made.
CzechNejlepší způsob, jímž to můžeme udělat, je umožnit jim přístup do Evropy bez poplatků, které vystraší nebo zabrání vstupu většině občanů.
The best way we can do that is to allow those citizens access into Europe not at rates which will frighten or prohibit entry by most citizens.
CzechV režimu offline (bez připojení k Internetu) pak můžete číst a vytvářet zprávy bez dalších telefonních poplatků a bez obsazené telefonní linky.
You can then read and compose messages offline (not connected to the Internet) without incurring phone charges or tying up your phone line.
CzechKonstatuji však, že více než 70 % výběrů v Evropě je v současné době provedeno bez vícestranného mezibankovního poplatku za transakci.
I note, however, that more than 70% of withdrawals in Europe are now carried out without the imposition of any multilateral interchange fee on the transaction.
CzechDále dochází k prodloužení lhůty, během níž spotřebitelé mohou od dohody odstoupit bez jakéhokoli poplatku, zejména v případě, že jim nebyly poskytnuty potřebné informace.
Furthermore, the period during which consumers may withdraw from contracts without any charge is extended, particularly where they have not been provided with the necessary information.

Podobné překlady pro "bez poplatku" anglicky

bez předložka
bez přípravy
bez ohledu na
bez zájmu přídavné jméno
bez pomoci
English
bez pomoci příslovce
bez chuti
bez chuti přídavné jméno
English
bez daně příslovce
English
bez doprovodu
English
bez nadšení přídavné jméno
bez podpory
English
bez problémů
bez zábran