česko-anglicko překlad pro "bez pochyb"

CS

"bez pochyb" anglický překlad

CS

bez pochyb {příslovce}

volume_up
bez pochyb (také: snadno)

Příklady použití pro "bez pochyb" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSlužby obecného hospodářského zájmu je bez jakýchkoli pochyb třeba chránit.
Services of general economic interest, of course, really do need to be protected.
CzechBez jakýchkoliv pochyb - také pro skupinu PPE-DE je bezpečnost hraček prvořadá.
No question. The safety of toys is paramount for the PPE-DE Group, too.
CzechBez jakýchkoliv pochyb jde však o podvod, který si žádá celoevropskou odpověď.
But this is without doubt a scam which requires a European response.
CzechBez nejmenších pochyb nefungovala Evropská měnová unie způsobem, k němuž byla určena.
Without a shadow of a doubt, the European monetary union has not operated in the way it was designed to work.
CzechBez stínu pochyb se domníváme, že je to druhý důvod.
We believe, without a shadow of a doubt, that the second explanation is the correct one.
CzechNení však pochyb, že bez zvláštních rozpočtových položek se nám potřebné finanční prostředky nepodaří zmobilizovat.
However, there is no doubt that, without an extraordinary budget appropriation, we will be unable to mobilise the necessary funds.
CzechKomise s potěšením a bez jakéhokoli stínu pochyb podpoří veškeré budoucí úsilí, které daný text ještě více upevní.
Looking forward, the Commission will, without a shadow of a doubt, support any further efforts making the text even more watertight.
CzechMáme bez pochyb neúnosně dlouhou dobu ověřování a snažíme se pracovat na časovém rozvržení soudního a trestního procesu.
We certainly have insupportably long verification periods and we are trying to work on the timings involved in legal and criminal justice.
CzechNení ale pochyb, že bez vašich politik a bez povinnosti států půjčovat si na trzích by byl tento schodek i dluh nižší.
However, this deficit and debt would no doubt be lower if it were not for your policies and the obligation for States to borrow on the markets.
CzechTyto statistiky, které jsou bohužel na vzestupu, jsou bez pochyb alarmující a znepokojivé a vyžadují okamžité kroky ze strany evropských orgánů.
These statistics, which are unfortunately on the rise, are certainly alarming and worrying and require prompt action by European institutions.
CzechVyšetřovací komise rumunského ministerstva zdravotnictví bez jakýchkoliv pochyb zjistila, že tyto chirurgické nitě nenesly známku kvality CE.
The Romanian Health Ministry's inquiry committee acknowledged without a doubt that the surgical thread in question did not carry the CE quality mark.
CzechTato slova však bez jakýchkoli pochyb vyjadřují respekt, který by měl být prokazován našim demokratickým orgánům, ať už vnitrostátním či evropským.
However, these words express, in no uncertain terms, the respect that should be shown for our democratic institutions, be they national or European.
CzechZoufalý pokus o znovunastolení pořádku a normálnosti, a pokud se nám nepodaří přetnou ten kruh násilí, potom se bez pochyb přenese na další generaci.
The desperate try to restore order and normality, and if we are not able to cut this circle of violence, it will be transferred to the next generation without a doubt.
CzechMasy daňových poplatníků bez jakýchkoli pochyb zjistily, že EU a světová zelená agenda jsou jen o zvyšování našich daní z uhlíku a o zastrašování s cílem dosáhnout svého.
The taxpaying masses learned in no uncertain terms that the EU and the global green agenda is all about raising our carbon taxes and scaring us into compliance.
CzechPro veřejného ochránce práv to znamená prosazovat vysokou úroveň služeb, která sice není výslovně zmíněna v úmluvách, ale bez pochyb je součástí závazků dotyčných orgánů.
For the Ombudsman, it involves promoting a culture of service, which is not explicitly mentioned in the treaties, but which certainly forms part of the commitments that apply to the institutions.

Podobné překlady pro "bez pochyb" anglicky

bez předložka
bez přípravy
bez ohledu na
bez zájmu přídavné jméno
bez pomoci
English
bez pomoci příslovce
bez chuti
bez chuti přídavné jméno
English
bez daně příslovce
English
bez doprovodu
English
bez nadšení přídavné jméno
bez podpory
English
bez problémů
bez zábran