česko-anglicko překlad pro "bez pána"

CS

"bez pána" anglický překlad

CS

bez pána

volume_up
bez pána

Příklady použití pro "bez pána" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZcela upřímně, v socialistickém rozštěpení bych si vybral pana Schulze, bez milosti a lítosti.
Quite frankly, in the socialist split, I would choose Mr Schulz, with no regrets and no remorse.
CzechPan Micheletti se pokusil vytvořit vládu národní jednoty bez účasti pana Zelayi a kongres odložil hlasování, aby jej nemusel opětovně uvést do úřadu.
Mr Micheletti has tried to form a government of unity without the participation of Mr Zelaya and Congress has delayed the vote in order not to reinstate him.
CzechMusím však říci, že moje zpráva by nemohla vzniknout bez Komise, konkrétně pana Verheugena a jeho týmu pro malé a střední podniky, paní Le Bailové a dalších.
However, I have to say that my report would not have been possible without the Commission, namely Mr Verheugen and his small business team, Mrs Le Bail and others.
CzechNikomu neprokážeme laskavost, když nyní projevíme solidaritu bez toho, abychom vyzvali pana Papandreoua k ještě hlubším reformám, než které doposud ohlásil.
We will be doing no one any favours if we now show solidarity without calling on Mr Papandreou to make even more far-reaching reforms than have been announced to date.

Podobné překlady pro "bez pána" anglicky

bez předložka
bez přípravy
bez ohledu na
bez zájmu přídavné jméno
bez pomoci
English
bez pomoci příslovce
bez chuti
bez chuti přídavné jméno
English
bez daně příslovce
English
bez doprovodu
English
bez nadšení přídavné jméno
bez podpory
English
bez problémů
bez zábran