česko-anglicko překlad pro "bez okolků"

CS

"bez okolků" anglický překlad

EN
CS

bez okolků

volume_up

Příklady použití pro "bez okolků" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechOdporovalo by tudíž našim dřívějším postojům, kdybychom bez dalších okolků vyslovili souhlas.
It would therefore be inconsistent with our earlier positions to give consent without further ado.
CzechŘíkám to bez okolků: pokud potřebujeme zvážit regulaci zajišťovacích fondů, pak to Evropská unie musí udělat.
I shall be plain about this: if we need to consider regulating hedge funds, then the European Union must do so.
CzechNicméně bez okolků přiznávám, že neznáme všechny důsledky, které má pro spotřebitele hraní hazardních her na internetu.
However, I would be the first to admit that we do not know all of the consequences for consumers of gambling on the Internet.
Czech. - Rusko zablokovalo dodávky plynu v mimořádně nevhodnou dobu pro evropské spotřebitele, a nyní je nezbytné, aby dodávky byly bez dalších okolků obnoveny.
in writing. - Russia blocked gas supplies at an extremely inopportune time for European consumers and it is essential that the gas deliveries are restored without further ado.
CzechJako její zákazník, mohu-li to tak říci, bez okolků připouštím, že to někdy vyžaduje mnoho práce a úsilí, ale občané od nás právem očekávají, že toto úsilí vyvineme.
As her customer, in a manner of speaking, I freely admit that this sometimes requires a great deal of work and effort, but citizens are entitled to expect us to make this effort.
CzechUnie a členské státy musí bez dalších okolků plánovat společenské a hospodářské důsledky stárnutí evropského obyvatelstva a zohledňovat tuto demografickou změnu.
Without further ado, the Union and the Member States must plan for the social and economic consequences of an ageing European population and take this demographic change into account.

Podobné překlady pro "bez okolků" anglicky

bez předložka
bez přípravy
bez ohledu na
bez zájmu přídavné jméno
bez pomoci
English
bez pomoci příslovce
bez chuti
bez chuti přídavné jméno
English
bez daně příslovce
English
bez doprovodu
English
bez nadšení přídavné jméno
bez podpory
English
bez problémů
bez zábran