CS

bez ohledu na

volume_up
bez ohledu na
Předpisy a zákony v EU by měly být stejné pro všechny bez ohledu na náboženství.
The rules and laws in the EU should be the same for all, irrespective of religion.
Uplatňují se ve všech členských státech bez ohledu na subsidiaritu.
They apply in all Member States irrespective of subsidiarity.
Bez ohledu na další příjmy by měl být rozpočet financován výhradně z vlastních zdrojů.
Irrespective of other income, the budget is to be financed solely from own resources.
bez ohledu na
bez ohledu na

Příklady použití pro "bez ohledu na" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPředpisy a zákony v EU by měly být stejné pro všechny bez ohledu na náboženství.
The rules and laws in the EU should be the same for all, irrespective of religion.
CzechFungují bez ohledu na to, zda pracuji s fotkami, hudbou, dokumenty nebo tabulkami.
They work whether I’m doing stuff with photos, music, documents, or spreadsheets.
CzechBez ohledu na tuto skutečnost bylo Lotyšsko v roce 2004 přijato do Evropské unie.
Regardless of this fact, Latvia was accepted into the European Union in 2004.
CzechTrest smrti rozhodně odmítáme v každé formě a bez ohledu na jeho zdůvodnění.
We resolutely reject the death penalty, in whatever form and on whatever grounds.
CzechBez ohledu na to, kterou možnost zvolíte, oblíbené weby budete mít vždy po ruce.
Whichever you choose, your favorite sites will be right at your fingertips.
CzechPřidání hudby do prezentace může vytvořit lepší atmosféru bez ohledu na příležitost.
Adding music to a slide show can greatly enhance the vibe no matter the occasion.
CzechPřidání hudby do prezentace může vytvořit lepší atmosféru bez ohledu na příležitost.
Adding music to a slide show can greatly enhance it, no matter what the occasion.
CzechA já nikdy nedokázal přitáhnout zájem bez ohledu na to, co se mi povedlo dosáhnout.
And actually I could never raise awareness by myself, no matter what I'd achieved.
CzechBez ohledu na výsledek tohoto případu je stále možné učinit některá doporučení.
Whatever the outcome of the case, it is still possible to make some recommendations.
CzechNáš reformní program jsme prosazovali bez ohledu na nestabilitu v regionu.
We have pressed forward with our reform programme, despite regional instability.
CzechRusové chtějí obnovit ruskou říši, bez ohledu na způsob dosažení tohoto cíle.
Russians want to rebuild the Russian empire, regardless of how this end is achieved.
CzechProto bez ohledu na to, kolik to bude stát, se musíme všichni snažit zajistit mír.
Therefore, whatever the cost, we will all have to work in order to bring about peace.
CzechBez ohledu na to, co říkáte, bojuji za to, aby poslanci mohli říkat, co chtějí.
Regardless of what you say, I am fighting for Members to be able to say what they want.
CzechBez ohledu na pokrok, jakého dosáhneme, se pořád budeme nalézat tisíce kilometrů daleko.
However much progress we achieve, we will still be thousands of kilometres away.
CzechBez ohledu na to velice respektujeme zásadu subsidiarity v Evropské unii.
That said, we respect very much the subsidiarity principle in the European Union.
CzechBez ohledu na feudální vládu působil Hosni Mubarak jako garant stability v Egyptě.
In spite of his feudal rule, Hosni Mubarak acted as a guarantor of stability in Egypt.
CzechBez ohledu na to, jak jsou obě zmíněné představy mylné, musíme se jich zbavit.
Whichever of the two misconceptions we are talking about, we must get rid of them both.
CzechMyslím si, že toto všechno platí pro kohokoliv, bez ohledu na to, co děláte.
I think that all this stuff applies to everybody regardless of what we do.
CzechBez ohledu na to by se však mohlo zdát, že o konsensu neexistuje dostatečné povědomí.
This aside, it would appear that there is still a lack of awareness of the Consensus.
CzechDůrazně odmítáme dohody o volném obchodu (bez ohledu na to, jak záhadné se zdají být).
We firmly reject the FTAs (no matter how mystifying they are made to seem).

Podobné překlady pro "bez ohledu na" anglicky

bez předložka
na předložka