česko-anglicko překlad pro "bez kouře"

CS

"bez kouře" anglický překlad

volume_up
bez kouře {příd. jm. m.}
CS

bez kouře {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
bez kouře (také: bezdýmný, bezkouřový)

Příklady použití pro "bez kouře" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechU nás v Bulharsku často říkáme, že není kouře bez ohně.
In my country, Bulgaria, we often say that there is no smoke without fire.
CzechZelená kniha: K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU (rozprava)
Tobacco smoke: policy options at EU level (debate)
CzechZelená kniha: K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU (hlasování)
Tobacco smoke: policy options at EU level (vote)
Czech. - (PL) Hlasoval jsem za zprávu pana Florenze s názvem K Evropě bez tabákového kouře.
in writing. - (PL) I voted in favour of the report by Mr Florenz entitled: 'Towards a Europe free from tobacco smoke'.
Czech. - (EL) Podpořil jsem zprávu pana Florenze o zelené knize K Evropě bez tabákového kouře.
in writing. - (EL) I have supported the Florenz report on the Green Paper 'Towards a Europe free from tobacco smoke'.
CzechPro každého občana Evropské unie musí být možné žít a pracovat v prostředí bez tabákového kouře.
It has to be possible for every European Union citizen to live and work in surroundings that are free from tobacco smoke.
CzechZelená kniha Komise odkazuje většinou na prostředí bez tabákového kouře a rozprava byla zaměřená zejména na tuto oblast.
The Commission's Green Paper refers mostly to a smoke-free environment, and the debate mainly focused on that area.
CzechSouhlasím se zprávou v tom, že pouze prostředí, které je úplně bez tabákového kouře, může splňovat současné zdravotní požadavky.
I agree with the report that only a 100% smoke-free environment is an environment which can meet today's health requirements.
CzechZ důvodu vzestupu CHOPN je přijetí důkladných politik zaměřených na prostředí bez cigaretového kouře a zprávy pana Florenze ještě důležitější.
The rise of COPD makes it all the more important that the EU adopts comprehensive smoke-free policies and Mr Florenz's report.
CzechCesta k dosažení primárního cíle, Evropy bez tabákového kouře, bude samozřejmě dlouhá a bude vyžadovat nesmírné úsilí a odhodlanost.
Clearly, the road to achieving the primary objective, a smoke-free Europe, will be a long one, requiring tremendous effort and commitment.
CzechEvropa bez tabákového kouře.
CzechPokroku jsme dosáhli v zemích, jako je Německo a Rakousko, v nichž se iniciativy připravují s cílem posílit platná nařízení o prostředí bez kouře.
We have also proceeded in countries like Germany and Austria, where initiatives are under way already to strengthen existing smoke-free regulations.
CzechVytvoření Evropy bez tabákového kouře a ochrana před pasivním kouřením jsou dvě zásadní úlohy politiky životního prostředí a veřejného zdraví Unie.
The creation of a Europe free from tobacco smoke and the prevention of passive smoking are two of the crucial tasks of the Union's environmental and public health policy.
CzechPřínos Parlamentu při přijetí směrnice o tabáku byl životně důležitý a rád bych dnešní zprávu považoval za podporu politik za prostředí bez kouře.
I shall say that Parliament's contribution to the Tobacco Directive was of vital importance and I would like to interpret today's report as support for smoke-free environment policies.
CzechPokud naše výzva pro Evropu bez tabákového kouře přinese ovoce, měly bychom my, poslanci Evropského parlamentu, jít příkladem a vzdát se kouření na našem pracovišti.
If our appeal for a Europe free from tobacco smoke is to bear fruit, we Members of the European Parliament should set an example and give up smoking at our workplace.
CzechCílem je samozřejmě zahájit diskusi o případném vytvoření Evropy bez cigaretového kouře, nikoli vést křižáckou výpravu proti lidem, kteří konzumují v Evropě legální výrobek.
Surely the point is to initiate discussion about a potentially smoke-free Europe, not to wage a crusade against people who consume a product that is legal in Europe.
Czech(DE) Paní předsedající, ano, též jsem hlasovala proti zprávě o Evropě bez kouře, a tím se vystavuji něčemu, co se rovná honu na čarodějnice, dokonce i v Parlamentu.
(DE) Madam President, yes, I also voted against the report on a smoke-free Europe, although by doing so, I am subjecting myself to what is tantamount to a witch-hunt, even in the House by the way.
CzechRada prozkoumala usnesení Evropského parlamentu, které bylo přijato 24. října 2007, ohledně zelené knihy nazvané "K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU".
The Council has examined the European Parliament's resolution that was adopted on 24 October 2007 on the Green Paper 'Towards a Europe free from tobacco smoke: policy options at EU level'.

Podobné překlady pro "bez kouře" anglicky

bez předložka
bez přípravy
bez ohledu na
bez zájmu přídavné jméno
bez pomoci
English
bez pomoci příslovce
bez chuti
bez chuti přídavné jméno
English
bez daně příslovce
English
bez doprovodu
English
bez nadšení přídavné jméno
bez podpory
English
bez problémů
bez zábran