česko-anglicko překlad pro "bez daně"

CS

"bez daně" anglický překlad

CS

bez daně {příslovce}

volume_up
bez daně
bez daně

Příklady použití pro "bez daně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPři stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez daně z přidané hodnoty.
When setting the expected value, the price exclusive of value added tax is always decisive.
CzechTímto jsme povinováni každému evropskému občanu, který platí daně, bez ohledu na jeho národnost.
We owe this to every tax-paying European citizen, regardless of their nationality.
CzechK tomu se ale přidává otázka jakékoli "žádné daně bez účasti na vládě".
Here, there is even the 'no taxation without representation' issue.
CzechPodobně jako v Massachusetts nechtějí ani lidé v Evropě daně bez účasti na vládě a jsem si jist, že podle toho budou hlasovat.
Like the people of Massachusetts, the people of Europe do not want taxation without representation, and I am sure they will vote accordingly.
CzechDovedete si to však představit bez zavedení významné ekologické daně pro nákladní silniční přepravu či bez významné preference železnice?
Can you imagine this happening without the introduction of a significant environmental tax on road freight traffic or without giving significant priority to railways?
Czech. - Plně podporuji tuto zprávu, která skoncuje s nepoctivými praktikami leteckých společností, jež inzerují ceny bez započítání daně a celé řady dalších poplatků.
in writing. - I fully support this report, which will put an end to the unfair practice of airlines advertising fares that exclude taxes, charges and a wide range of other extra fees.

Podobné překlady pro "bez daně" anglicky

daně podstatné jméno
English
bez předložka
bez přípravy
bez ohledu na
bez zájmu přídavné jméno
bez pomoci
English
bez pomoci příslovce
bez chuti
bez chuti přídavné jméno
English
bez doprovodu
English
bez nadšení přídavné jméno
bez podpory
English
bez problémů
bez zábran