česko-anglicko překlad pro "bez"

CS

"bez" anglický překlad

volume_up
bez {předl.}
CS

bez {předložka}

volume_up
1. generál
bez (také: aniž, beze)
Nikdy nebude existovat bezpečnost bez míru, ani mír bez spravedlnosti.
There will never be security without peace, or peace without justice.
Nemůžeme dosáhnout svobody bez bezpečnosti a nelze dosáhnout bezpečnosti bez svobody.
There can be no freedom without security and there can be no security without freedom.
Bez právních záruk a bez záruk pro občany není práva.
Without legal guarantees, without guarantees for the people, there is no law.
bez
volume_up
w/o {předl.} [zkr.] (without)
2. "něčeho"
bez
volume_up
w/o {předl.} [zkr.] (without)
3. "někoho"
bez
volume_up
w/o {předl.} [zkr.] (without)

Příklady použití pro "bez" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNěkdo by mohl tyto informace použít pro přístup ke směrovači bez vašeho vědomí.
Someone could use this information to access your router without you knowing it.
CzechProto nemůžeme dovolit, aby se údaje předávaly hromadně bez jakýchkoliv omezení.
That is why we cannot allow the mass transmission of data without restrictions.
CzechVčely jsou velmi důležití tvorové, protože bez nich by nedocházelo k opylování.
Bees are very important creatures, as without them we would have no pollination.
CzechA konečně, neobejdeme se bez společného přehodnocení naší energetické politiky.
Finally, we cannot pass by without a collective reflection on our energy policy.
CzechObecně vzato však byla oblast trhu s rizikovými hypotečními úvěry bez kontroly.
However, largely speaking, the sub-prime mortgage lending area was unregulated.
CzechCertifikáty bez rozšířeného ověření budou obsahovat adresu webu nebo doménu webu.
Non-EV certificates will contain the website address or the domain of the site.
CzechPředpisy a zákony v EU by měly být stejné pro všechny bez ohledu na náboženství.
The rules and laws in the EU should be the same for all, irrespective of religion.
CzechPrümská smlouva byla evropskému právu vnucena bez řádného demokratického přezkumu.
The Prüm Treaty was forced into European law without proper democratic scrutiny.
CzechAť s Kodaní nebo bez Kodaně, změna klimatu bude následující desetiletí s námi.
Copenhagen or no Copenhagen, climate change will be with us for decades to come.
CzechMnoho žen v důsledku nezákonných potratů prováděných bez lékařské pomoci zemřelo.
Many women died as a result of illegal abortions, performed without medical help.
CzechLatinská Amerika je pro Unii významným partnerem, a to i bez kubánského režimu.
Latin America is a significant partner for the EU, even without the Cuban regime.
CzechNemůžete přestavět domovy a kanceláře bez cementu a skla, které jsou zakázané.
You cannot rebuild homes and offices without cement and glass, which are banned.
CzechPřepnout do jiného uživatelského účtu můžete i bez odhlašování ze systému Windows.
You can also switch to a different user account without signing out of Windows.
CzechSystém Windows má mnoho funkcí, díky kterým lze použít počítač bez obrazovky.
Windows has many features that allow you to use your computer without a display.
CzechFungují bez ohledu na to, zda pracuji s fotkami, hudbou, dokumenty nebo tabulkami.
They work whether I’m doing stuff with photos, music, documents, or spreadsheets.
CzechDostali okamžitou demokracii během 90. let: volby bez systému brzd a protiváh.
They got instant democracy in the 1990s: elections without checks and balances.
CzechPomoc, kterou směřujete do zdravotnictví, nemůže být udržitelná bez infrastruktury.
That health that you're working on cannot be sustainable without infrastructure.
CzechKdyž se daří najít komety bez dalekohledu, neměli bychom být schopni najít slova?
If we can find comets without a telescope, shouldn't we be able to find words?
CzechDeset milionů lidí zůstalo bez možnosti letět a bez jakýchkoli pokynů, co dělat.
Ten million people were left without flights and with no guidance as to what to do.
CzechV současné době se bez jaderné energie, jako nízkoemisní technologie, neobejdeme.
At present, we cannot do without nuclear energy as a low-emission technology.