česko-anglicko překlad pro "Berlín"

CS

"Berlín" anglický překlad

EN
CS

Berlín {vlastní jméno}

volume_up
1. "hl.m. - Německo", geografie
Berlín
Stiftung Wissenschaft und Politik - Berlin (former Ebenhausen)
Stiftung Wissenschaft und Politik - Berlin (former Ebenhausen)
Jak víte máme pro spolupráci rámec, jenž nazýváme Berlin Plus.
As you know, we have a framework for cooperation that we call Berlin Plus.
Tohle je Matt Berlin, který komunikuje s Leem - - představuje Leovi nový předmět.
This is Matt Berlin interacting with Leo, introducing Leo to a new object.

Příklady použití pro "Berlín" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTohle je Matt Berlin, který komunikuje s Leem - - představuje Leovi nový předmět.
This is Matt Berlin interacting with Leo, introducing Leo to a new object.
CzechPříkladem toho je Berlín, kde odbory zřídily pro vyslané pracovníky poradní centrum.
One example of this is Berlin, where the unions have set up an advisory centre for posted workers.
CzechJak víte máme pro spolupráci rámec, jenž nazýváme Berlin Plus.
As you know, we have a framework for cooperation that we call Berlin Plus.
CzechByli jsme schopní podpořit Berlín, když v něm byli lidé obklíčení!
We were able to supply Berlin when the people there were under siege!
CzechDovolte mi se zeptat: co je absurdnější než nový Berlín na písečné subtropické černomořské pláži?
Let me ask you: what is more absurd than a new Berlin Wall on a sandy subtropical Black Sea beach?
CzechStiftung Wissenschaft und Politik - Berlin (former Ebenhausen)
Stiftung Wissenschaft und Politik - Berlin (former Ebenhausen)
CzechVítězné návrhy nového sídla ECB v únoru 20042. cena: ASP Schweger Assoziierte, Berlín, Německo
The winning designs for the ECB's new premises in February 20042nd prize: ASP Schweger Assoziierte, Berlin/Germany
Czech13th EFORT Congress23-25. května 2012, Berlin, Německo
13th EFORT Congress23-25 May 2012, Berlin, Germany
CzechIsaiah Berlin to vyložil takto, "Právo určuje hranice, nejsou uměle nakreslené, v rámci kterých jsou všichni lidé nedotknutelní."
Isaiah Berlin put it this way: "Law sets frontiers, not artificially drawn, within which men shall be inviolable."
CzechIntenzivně pracuji na vybudování vnitřního konsensu a navštěvuji různá hlavní města v EU: Berlín, Paříž, Londýn, Vídeň a Lublaň.
I have worked hard to build the necessary internal consensus, visiting various EU capitals: Berlin, Paris, London, Vienna and Ljubljana.
CzechPokud se podíváme na veškerou světovou architekturu, vidíme, že u Miesovy věžě pro Berlín v roce 1928 může otázka znít, "Kde je slunce?"
If we look at the world of architecture, we see with Mies' 1928 tower for Berlin, the question might be, "Well, where's the sun?"
CzechLondýn, Paříž, Berlín: všichni horlivě zdůrazňují, že Evropa je jednotná, ale předseda Rady nám říká, že rozdíly přetrvávají.
London, Paris, Berlin: each is keen to stress that Europe stands united, but the President of the Council tells us that differences persist.
CzechHlavní město: Berlín
CzechHlavní město: Berlín
CzechZ vojenského pohledu jsme posílili operační kapacity, jež mohou být využity kromě prostředků NATO v souladu s dohodou Berlín Plus.
From the military perspective, we have strengthened operational capability beyond the use of NATO capabilities in accordance with the Berlin Plus Agreement.
CzechOmbudsmann der privaten Banken Ombudsman Scheme of the Private Commercial Banks Bundesverband deutscher Banken Burgstraße 28 D - 10178 Berlin Tel
Ombudsmann der privaten Banken Ombudsman Scheme of the Private Commercial Banks Bundesverband deutscher Banken Burgstraße 28 D - 10178 Berlin Tel.:
CzechVyzvali jsme však Turecko, aby s námi konstruktivně spolupracovalo v rámci dohody Berlín Plus a v dalších oblastech s cílem navázat užší vztahy.
However, we have invited Turkey to work constructively with us in the context of the Berlin Plus agreement and in other areas in order to forge closer links.
CzechOmbudsmann der öffentlichen Banken Deutschlands Ombudsman of German Public Sector Banks Kundenbeschwerdestelle Postfach 11 02 72 D - 10832 Berlin Tel
Ombudsmann der öffentlichen Banken Deutschlands Ombudsman of German Public Sector Banks Kundenbeschwerdestelle Postfach 11 02 72 D - 10832 Berlin Tel.:
CzechV srpnu 1961 nechává komunistické vedení ve východním Německu postavit zeď přes Berlín, aby zabránilo vlastním občanům utíkat za svobodným životem na Západ.
In August 1961, the communist authorities in East Germany build a wall across Berlin to prevent their citizens from escaping to a freer life in the West.