česko-anglicko překlad pro "Belgie"

CS

"Belgie" anglický překlad

Viz příklady pro použití "Belgie" v kontextu.

Příklady použití pro "Belgie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKromě toho Belgie musela v průběhu svého předsednictví řešit své vnitřní problémy.
In addition, Belgium had to deal with domestic problems during its Presidency.
CzechTěmito šesti státy jsou Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemí.
The six are Germany, France, Italy, the Netherlands, Belgium and Luxembourg.
Czech Členské státy: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko.
 Member States: Germany, France, Italy, the Netherlands, Belgium and Luxembourg.
CzechOstatní dva členské státy tvořící Trio předsednictví jsou Belgie a Maďarsko.
The two other Member States making up the Trio Presidency are Belgium and Hungary.
CzechByly zahájeny také deportace lidí z Rakouska, Belgie, Maďarska a Francie.
People are also beginning to be deported from Austria, Belgium, Hungary and France.
CzechPodle těchto kritérií Belgie a dokonce ani Flandry nejsou demokracií.
Measured against those criteria, Belgium and even Flanders are not democracies.
CzechNáš mlékař v oblasti Eifel bere mléko z Německa, z Belgie a z Lucemburska.
Our dairy in the Eifel takes in milk from Germany, Belgium and Luxembourg.
CzechJaká je pozice Belgie ve vztahu k EU-27, pokud jde o bezpečnost železniční sítě?
What is Belgium's position in relation to the EU-27 regarding safety of the railway network?
CzechZakládajících států je šest: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko.
The six founders are Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg and the Netherlands.
CzechVstoupuje v platnost úmluva o celní unii Belgie, Lucemburska a Nizozemska.
The custom convention between Belgium, Luxembourg and the Netherlands enters into force.
CzechToto téma má pro předsednické trio Španělska, Belgie a Maďarska zvláštní význam.
This subject is of special significance to the presidency trio, of Spain, Belgium and Hungary.
CzechAni Belgie již desítky let nemá celostátní strany, jen strany vlámské a valonské.
For decades, Belgium too has no longer had national parties, only Flemish and Walloon parties.
Czech Zakládající členské státy: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko.
Founding Member States: Germany, France, Italy, the Netherlands, Belgium and Luxembourg.
CzechPane Schulzi, máte pravdu, že Belgie je britskou smyšlenkou, a také britskou chybou.
Mr Schulz, you are quite right that Belgium was a British invention, and a British mistake.
CzechJen v posledním roce došlo v tak malé zemi, jako je Belgie, k nejméně 12 000 takových případů.
Last year alone, there were no fewer than 12 000 in as small a country as Belgium.
CzechBelgie ratifikuje Smlouvu o vytvoření Rady a Komise Evropských společenství.
Belgium ratifies the Treaty instituting a Council and Commission of the European Communities.
CzechPředsednictví Rady Evropské unie se na šest měsíců ujala Belgie.
Belgium takes on its six-month Presidency of the Council of the European Union.
CzechHerman Van Rompuy si získal obrovský respekt jako předseda vlády Belgie.
Herman Van Rompuy has earned huge respect as Prime Minister of Belgium.
CzechBelgie dala dobrý příklad a razila cestu v zaměření na sociální otázky.
Belgium has set a good example and has led the way in putting the focus on social issues.
CzechObdobnou úpravu vůči Rumunsku a Bulharsku uplatňují Francie a Belgie.
France and Belgium are applying a similar regulation with regard to Romania and Bulgaria.