česko-anglicko překlad pro "bdít"

CS

"bdít" anglický překlad

Příklady použití pro "bdít" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEvropský parlament bude stále bdít nad dodržováním lidských práv.
The European Parliament will stand as a permanent guard upholding human rights.
CzechMusíme nadále bdít nad bezpečností výrobků uvedených na vnitřní trh.
We must continue to keep a vigilant eye on the safety of the products traded in the internal market.
CzechV prvním řadě musíme bdít nad bezprostředním řešením krize v Řecku a v dalších zemích Evropy.
First of all, we need vigilance for the immediate resolution of the crisis in Greece and elsewhere in Europe.
CzechEvropa musí rovněž bdít nad právem na svobodnou volbu a zabránit tomu, aby bylo jakýmkoliv způsobem omezováno.
Europe must also remain on guard as regards the right to free choice and prevent it from being undermined in any form whatsoever.
CzechPane předsedo Rady, jsem si jistý, že portugalské předsednictví bude nad přísným dodržováním této základní loajálnosti bdít.
Mr President of the Council, I am confident the Portuguese Presidency will ensure that basic fairness prevails here.
CzechJakožto předseda, kterého jste si, dámy a pánové zvolili, jsem odhodlán bdít nad bezúhonností této sněmovny a všech jejích poslanců.
As President elected by you, ladies and gentlemen, I am determined to uphold the integrity of this House and all its Members.
CzechS očekávanou intenzifikací obchodu mezi členskými státy v důsledku liberalizace budeme muset ještě ostražitěji bdít nad bezpečností potravin.
With the anticipated intensification of trade between the Member States as a result of liberalisation, we have to be ever more alert to the issue of food safety.
CzechEvropská komise bude samozřejmě bdít nad tím, aby se předešlo jakékoliv fragmentaci jednotného trhu.
That is why I believe that there is no risk of fragmentation; indeed, the European Commission will be vigilant in preventing any kind of fragmentation of the single market.