česko-anglicko překlad pro "Basilej"

CS

"Basilej" anglický překlad

CS

Basilej {vlastní jméno}

volume_up
1. generál
Basilej
I když pravidla Basilej II byla plně uplatněna až k 1. lednu 2008, už se naplánovala další vylepšení směrnice o kapitálových požadavcích.
Although the Basle II rules have only been fully implemented as of 1 January 2008 further improvements have already been planned in the capital requirements directive.
Tato práce získala zvýšenou důležitost ve světle aktuální krize a možná budeme muset v nejbližší době řešit i jiný aspekt Basilej II.
This work has taken on increased importance in the light of the recent turmoil and maybe there will be other aspects of Basle II that we will need to address in the time ahead.
2. geografie
Basilej
Rámec Basilej II a revize směrnice o kapitálových požadavcích (CRD 4) (rozprava)
Basel II and revision of the Capital Requirements Directive (CRD 4) (debate)
Za čtvrté, co s rámcem Basilej II, novou směrnicí o kapitálových požadavcích pro banky?
Fourthly, what about Basel II, the new capital requirements directive for banks?
Ano, Basilej by měla brát v úvahu sítě malých bank, které se vzájemně podporují.
Yes, Basel should look at networks of small banks supporting each other.

Příklady použití pro "Basilej" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZaznělo tu, že bychom se měli v jednom čtení zabývat revizí dohody Basilej II.
It has been said that we should deal with the revision of Basel II at one reading.
CzechRámec Basilej II a revize směrnice o kapitálových požadavcích (CRD 4) (rozprava)
Basel II and revision of the Capital Requirements Directive (CRD 4) (debate)
CzechZa čtvrté, co s rámcem Basilej II, novou směrnicí o kapitálových požadavcích pro banky?
Fourthly, what about Basel II, the new capital requirements directive for banks?
CzechAno, Basilej by měla brát v úvahu sítě malých bank, které se vzájemně podporují.
Yes, Basel should look at networks of small banks supporting each other.
CzechUkázalo se, že Basilej II není příliš účinným mechanismem prevence krizí.
Basel II has not proved very effective as a crisis prevention mechanism.
CzechMusíme urychlit reformy "Basilej II" a přísně kontrolovat zajišťovací fondy.
We need to speed up the 'Basel II' reforms and bring speculative funds under strict control.
CzechJe třeba propojit Basilej III a ochranu vkladů, neboť mezi nimi existuje spojení.
Basel III and deposit protection need to be connected, as there is a connection between the two.
CzechRámec Basilej II a revize směrnice o kapitálových požadavcích (CRD 4) (
Basel II and revision of the Capital Requirements Directive (CRD 4) (
CzechSystém regulace v rámci dohody Basilej II bylo možné obejít prostřednictvím stínového bankovnictví.
The regulatory system in Basel II was circumvented by means of shadow banking.
CzechTotéž se týká také rámce Solventnost II, který je širší obdobou rámce Basilej pro obor pojišťovnictví.
So will Solvency II, which is Basel's broad equivalent for the insurance sector.
CzechPokud jde o dohodu Basilej III, prostě bych Paulovi Rübigovi řekl, že tuto činnost bedlivě sledujeme.
As far as Basel III is concerned, I would simply say to Mr Rübig that we are following the work closely.
CzechHlavními příklady by zde mimo jiné byla Basilej III, ochrana vkladů, bankovní odvod a daň z transakcí.
Key examples here would be Basel III, deposit protection, the bank levy and the transaction tax, amongst others.
CzechNyní se zdá, že by to mohla být ustanovení směrnice Basilej II, mohla by to být evidence pro daňové účely, mohla by to být řada věcí.
Now that may be Basel II, that may be fiscal records, that may be many things.
CzechAni nemůžeme být naivní a věřit, že Basilej I, Basilej II a Solventnost II vyřeší vzniklé problémy.
Neither can we be naive and believe that Basel I, Basel II and Solvency II will solve the problems that have occurred.
CzechParlament je navíc znepokojen tím, že rámec Basilej II nemusí být dodržován jednotným způsobem na celém světě.
In addition, Parliament is concerned that Basel II may not be respected in a uniform manner across the world.
CzechJe nová regulace slučitelná se směrnicí Basilej II?
Is the new regulation compatible with Basel II?
CzechZde je potřeba zajistit, že Basilej II nepovede k úplnému zastavení finančních toků do malých a středních podniků.
What is needed here is to ensure that Basel II does not lead to the money flow to SMEs drying up definitively.
CzechMusíme zajistit, aby tato nová úprava nezhoršovala možnost půjček podnikům - mám zde na mysli i Basilej III.
We need to ensure that these new regulations do not make it tougher to lend to businesses - I am also referring to Basel III.
CzechSměrnice Basilej II to vyjádřila zcela jasně; ratingové agentury se skutečně stávají regulačními osvědčujícími orgány.
Basel II made this very clear and, in fact, the credit rating agencies have become regulatory certification bodies.
CzechChtěla bych vám, pokud mohu, pane komisaři, položit doplňující otázku o likviditě bank v rámci předpisů Basilej III.
I should like, if I may Commissioner, to ask you a supplementary question about the liquidity of the banks under Basel III.