česko-anglicko překlad pro "bariéry"

CS

"bariéry" anglický překlad

volume_up
bariéry {ž mn. č.}
CS

bariéry {ženský rod množné číslo}

volume_up
bariéry
To jsou zcela jistě bariéry, které je třeba systémově odbourávat ...
These are absolutely clear barriers which should be systematically dismantled ...
Rozšíření schengenského prostoru odstranilo v Evropské unii bariéry.
The expansion of the Schengen zone has eliminated barriers in the European Union.
Je také nutné překonat to, co lidi brzdí, a odstranit bariéry.
There is also a need to overcome these people's inhibitions and remove barriers.

Příklady použití pro "bariéry" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDalšími překážkami jsou jazykové bariéry a náklady spojené se soudním jednáním.
The language barrier and cost of the proceedings represent additional obstacles.
CzechSport umožňuje překonávat sociální bariéry a spojovat lidi z různých společenských vrstev.
Sport can bridge social divides and bring together people from all walks of life.
CzechMá-li být Evropa bez bariér, možná bude dobré začít tím nevytvářet nové bariéry.
If Europe is to be without barriers, it might be good to start by not creating any new ones.
CzechTo jsou zcela jistě bariéry, které je třeba systémově odbourávat ...
These are absolutely clear barriers which should be systematically dismantled ...
CzechRozšíření schengenského prostoru odstranilo v Evropské unii bariéry.
The expansion of the Schengen zone has eliminated barriers in the European Union.
CzechMusíme odstranit všechny bariéry a vytvořit skutečný vnitřní trh s obnovitelnou energií.
We must eliminate all barriers and create a genuine internal market in renewable energy.
CzechJe také nutné překonat to, co lidi brzdí, a odstranit bariéry.
There is also a need to overcome these people's inhibitions and remove barriers.
CzechTyto zásady by neměly být vnímané jako bariéry hospodářské soutěže, ale jako stabilizující prvek.
These should be seen not as a barrier to competition but as a stabilising factor.
CzechJe nezbytné, aby EU a USA podstoupily tyto iniciativy snažící se zmenšit bariéry.
It is necessary for the EU and the USA to undertake this search for barrier-reducing initiatives.
CzechTakže musíme udělat vše, co můžeme, abychom prolomili bariéry, které existují v tomto regionu.
So we must do all we can to break down the barriers that are in that particular region.
CzechMyslím si, že zmiňovanému výboru by se vůbec nelíbilo, že se jí podařilo tyto bariéry prolomit.
I think that committee would not like the fact that she has broken through the glass ceiling.
CzechNyní máme společně možnost odstranit bariéry jejich budoucnosti a nechat minulost vzadu.
Now, together, we have an opportunity to remove the barriers to their future, and leave the past behind.
CzechV současné době tyto toky stále naráží na necelní bariéry.
Today, those flows are still seriously impeded by non-trade barriers.
CzechNa jedné straně hranice mizí, zatímco na druhé straně se snažíte znovu stavět bariéry.
On the one hand, borders are being torn down, while on the other you are trying to build barriers yet again.
CzechOd využívání této příležitosti občany odrazují jazykové bariéry a nedostatek informací.
The things that deter people from exploiting this opportunity are language barriers and a lack of information.
CzechAfrické katastrofy budou evropskými katastrofami a tomu nezabrání žádné bariéry nebo hranice.
Africa's disasters will be Europe's disasters, and there are no barriers or borders that can resist that.
CzechNavíc Čína a další země neustále zvyšují bariéry přístupu na trh postihující evropské výrobky.
Moreover, China and other countries are constantly increasing market access barriers affecting EU products.
CzechNechceme-li, aby Evropa byla izolovaným kontinentem, musíme nadále odstraňovat bariéry a hranice.
If we do not want Europe to be an isolated continent, we must continue to tear down barriers and borders.
CzechJedině společné řešení pro všech 27 států může překonat dosavadní národní administrativní bariéry.
Only a uniform solution across all 27 states can overcome the existing national administrative barriers.
CzechJedinými bariérami, které přetrvávají v této Unii volného pohybu, jsou bariéry v našich politických debatách.
In this Union of free movement, the only remaining barriers are those of our political debates.