česko-anglicko překlad pro "bariéra"

CS

"bariéra" anglický překlad

CS

bariéra {ženský rod}

volume_up
bariéra (také: mantinel, ohrada, přehrada, překážka)
volume_up
barrier {podstatné jméno}
Vízová "bariéra" výrazně zhoršuje obraz EU v Moldavské republice.
The visa 'barrier' tarnishes the EU's image in the Republic of Moldova significantly.
Mnohým z nich v předání brání i jistá psychologická bariéra.
Many also face a psychological barrier to handing over their company.
Mezi největší zaznamenané překážky patří jazyková bariéra, vzdálenost a nedůvěra spotřebitelů.
The major obstacles identified are the language barrier, distance and the lack of consumer confidence.

Příklady použití pro "bariéra" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVízová "bariéra" výrazně zhoršuje obraz EU v Moldavské republice.
The visa 'barrier' tarnishes the EU's image in the Republic of Moldova significantly.
CzechTato bariéra musí být odstraněna a teprve pak bude možné trh otevřít.
This bar must be raised, and only then can the market be opened.
CzechMnohým z nich v předání brání i jistá psychologická bariéra.
Many also face a psychological barrier to handing over their company.
CzechMezi největší zaznamenané překážky patří jazyková bariéra, vzdálenost a nedůvěra spotřebitelů.
The major obstacles identified are the language barrier, distance and the lack of consumer confidence.
CzechDám vám jeden bezprostřední příklad, který spojuje nejen pana Bariera a pana Dalliho, ale také paní Redingovou.
I shall give you an example immediately that links not only Mr Barnier and Mr Dalli, but also Mrs Reding.
CzechVěřím také, že jedním rozhodujícím bodem, o kterém bychom měli jednat, je takzvaná bariéra mezi islámem a demokracií.
I also believe that one critical item we should discuss is this so-called barrier between Islam and democracy.
CzechJazyková bariéra tuto izolaci ještě zhoršuje.
The language barrier makes the isolation worse.
CzechV den 20. výročí pádu Berlínské zdi se velice blízko nás nachází jiná zeď, která funguje jako bariéra svobody.
On the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall, there is another wall very close to us acting as a barrier to freedom.
CzechV rozporu s těmito směrnicemi však státní hranice na severu Katalánska nadále funguje jako kulturní a jazyková bariéra.
However, the Northern Catalonian state border continues to act as a cultural and linguistic frontier, infringing these directives.
CzechTo je přece bariéra pro řešení.
CzechByla to lehká ztráta, kterou náležitě oslavil se svými kolegy jako událost, kdy byla poprvé proražena psychologická bariéra 100 dolarů za barel.
It was a small loss that he fittingly celebrated with his colleagues as being the first to break the psychological barrier of USD 100 a barrel.
CzechPopularita demokratických sil a zřetelný důraz na lidská práva a nikoli na armádu je největší bariéra pro růst moci radikálních skupin.
A show of popularity for democratic forces and a clear emphasis on human rights, and not an army, are the biggest barriers to the rise to power of radical groups.
CzechOd 1. července již neexistuje žádná bariéra pro vstup na francouzský pracovní trh, protože jsem oznámil, že zruším všechna omezení, která vyjednali moji předchůdci.
Since 1 July, there have no longer been any barriers preventing access to the French labour market, because I have announced that I will abolish all of the restrictions negotiated by my predecessors.