česko-anglicko překlad pro "bankrot"

CS

"bankrot" anglický překlad

CS

bankrot {mužský rod }

volume_up
bankrot (také: konkurz, krach, úpadek)
volume_up
bankruptcy {podstatné jméno}
Jak dokládá příklad Islandu, správnou odpovědí může být řízený státní bankrot.
As the example of Iceland shows, orderly state bankruptcy can be the right answer.
V této situaci hrozí z dlouhodobějšího hlediska mnohým loďařským podnikům bankrot.
This situation is threatening many shipyard undertakings with bankruptcy in the longer term.
Po rozhodnutí Rady v březnu nehrozí v žádné evropské zemi státní bankrot.
Following the Council decision in March, no European country is at risk of bankruptcy.
bankrot (také: bankrotář, úpadce)
volume_up
bankrupt {podstatné jméno}
Lotyšsku hrozilo, že bez finanční pomoci zvenčí bude muset vyhlásit státní bankrot.
Latvia was at risk of going bankrupt without financial assistance from outside.
Země, které se chovaly zodpovědně, si mohly vybrat: buď připustit bankrot dlužníků, nebo projevit solidaritu.
The countries that acted responsibly had a choice: allow the debtors to go bankrupt, or show solidarity.
V důsledku nezodpovědné politiky pravicových vlád riskovalo Lotyšsko bankrot bez finanční pomoci zvenčí.
Due to the irresponsible policy of right-wing governments, Latvia risked going bankrupt without financial assistance from outside.

Příklady použití pro "bankrot" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechLotyšsku hrozilo, že bez finanční pomoci zvenčí bude muset vyhlásit státní bankrot.
Latvia was at risk of going bankrupt without financial assistance from outside.
CzechJak dokládá příklad Islandu, správnou odpovědí může být řízený státní bankrot.
As the example of Iceland shows, orderly state bankruptcy can be the right answer.
CzechPo rozhodnutí Rady v březnu nehrozí v žádné evropské zemi státní bankrot.
Following the Council decision in March, no European country is at risk of bankruptcy.
CzechV této situaci hrozí z dlouhodobějšího hlediska mnohým loďařským podnikům bankrot.
This situation is threatening many shipyard undertakings with bankruptcy in the longer term.
CzechV rozmezí šesti měsíců muselo skoro půl milionu Američanů vyhlásit osobní bankrot.
In the space of six months, nearly half a million Americans have had to file for personal bankruptcy.
CzechTisícům drobných francouzských producentů hrozí bankrot.
Thousands of small French producers are under threat of bankruptcy.
CzechNedaleko od nás jeden stát, Island, ještě nedávno představoval úspěšný model a nyní mu hrozí bankrot.
On our doorstep, a State not long ago presented as a model of success, Iceland, is under threat of bankruptcy.
CzechPane předsedající, německá korporace Qimonda, jeden z největších výrobců čipů, ohlásila bankrot.
Mr President, the German Qimonda corporation, one of the largest memory chip manufacturers, has declared bankruptcy.
CzechZemě, které se chovaly zodpovědně, si mohly vybrat: buď připustit bankrot dlužníků, nebo projevit solidaritu.
The countries that acted responsibly had a choice: allow the debtors to go bankrupt, or show solidarity.
CzechPan Klinz upozornil na problém "příliš velké na bankrot".
Mr Klinz raised the issue of 'too big to fail'.
CzechVýsledkem je buď bankrot vlády, nebo, jako se dnes děje, dojde k útokům spekulantů na měnu.
The result is either bankruptcy for the government, or, as we are currently experiencing, attacks on the currency by speculators.
CzechDopustit, aby tu zemi postihl státní bankrot?
To leave the country to collapse into insolvency?
CzechV důsledku nezodpovědné politiky pravicových vlád riskovalo Lotyšsko bankrot bez finanční pomoci zvenčí.
Due to the irresponsible policy of right-wing governments, Latvia risked going bankrupt without financial assistance from outside.
CzechAvšak negativní rozhodnutí Komise nyní způsobí jejich bankrot, a tato situace je stěží přijatelná.
However, the Commission's negative decision regarding the shipyards will now result in their bankruptcy, and this situation is difficult to accept.
CzechVýsledkem je pak bankrot.
CzechPane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, bankrot podniku Qimonda způsobil masivní propad cen zastaralých čipů DRAM.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the bankruptcy of the company Qimonda is due to the massive fall in prices for outmoded DRAM chips.
CzechPotřebujeme sladit všechny relevantní vnitrostátní právní rámce pro řízení krizí, v neposlední řadě právní předpisy pro bankrot a likvidaci.
We need to harmonise all the relevant national legal frameworks for crisis management, not least the laws for bankruptcy and winding up.
CzechEvropský podpůrný mechanismus je mechanismem pro řízený bankrot a jistou insolvenci lidí, aby byly chráněny zisky plutokracie.
The European support mechanism is a mechanism for controlled bankruptcy and safe insolvency for nations, in order to protect the profits of the plutocracy.
CzechV jiných případech, jako byl případ investiční banky Lehman Brothers nebo téměř dvou tuctů amerických regionálních bank, byl bankrot jedinou možností.
For others, like the case of investment banker Lehman Brothers or almost two dozen US regional banks, bankruptcy was the only option possible.
CzechEU stanovila společné postupy pro zjednodušení a urychlení přeshraničních případů u malých a nezpochybněných občanských nároků jako úhrada dluhu a bankrot.
The EU has established common procedures to simplify and speed up the settlement of cross-border cases in small and uncontested civil claims like debt recovery and bankruptcy.