česko-anglicko překlad pro "bankéři"

CS

"bankéři" anglický překlad

EN
CS

bankéři {mužský rod množné číslo}

volume_up
bankéři
A Ken [Sharpe] a já s určitostí víme, že musíte nad bankéři držet pevnou ruku.
And Ken [Sharpe] and I certainly know that you need to reign in the bankers.
Jsou zajisté mnohem méně oslnivé než odměny, které pobírají bankéři v Londýně.
They are, of course, much less brilliant than the bonuses received by bankers in London.
Bankéři a pravicoví politici o nic nepřicházejí.
It is not bankers and right-wing politicians who are losing.

Příklady použití pro "bankéři" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA Ken [Sharpe] a já s určitostí víme, že musíte nad bankéři držet pevnou ruku.
And Ken [Sharpe] and I certainly know that you need to reign in the bankers.
CzechMinulý týden se pak bankéři z celé Evropy sešli na Eurofi a jednali o Basileji III.
Then, last week, bankers from around the EU assembled for Eurofi, discussing Basel III.
CzechJsou zajisté mnohem méně oslnivé než odměny, které pobírají bankéři v Londýně.
They are, of course, much less brilliant than the bonuses received by bankers in London.
CzechVšichni bankéři řekli svým klientům "Zbavte se dolarů a investujete jinde."
All the bankers said to their clients, "Get out of the dollars and go and invest somewhere else."
CzechKoneckonců, nejsou to jen bankéři, ale také politikové, kdo by měl moudře disponovat s penězi občanů.
After all, it is not just bankers, but also politicians, who should spend citizens' money wisely.
CzechJako bankéři bychom se živili z příkazců, ne z úroku.
For bankers, we'd be living off the principal, not the interest.
CzechBankéři a pravicoví politici o nic nepřicházejí.
It is not bankers and right-wing politicians who are losing.
CzechUpřímně, politikové ale nejsou bankéři.
To be frank, however, politicians are not bankers.
CzechTvrdíte, že finanční krize přišla především ze Spojených států amerických a že kolaps způsobili pouze bankéři.
You maintain that the financial crisis came primarily from the US and that it was only the bankers who caused the collapse.
CzechMnoho lidí věří, že krize vznikla daleko od nás, ve Spojených státech, a způsobili ji bankéři, kteří jsou údajně příliš chamtiví.
Many people believe that the crisis has been caused far away in the US and by some bankers who are said to be greedy.
CzechPotřebujeme se dostat do Londýna, Frankfurtu, Paříže a Curychu, protože bankéři musí být o tomto nástroji informováni.
Go to the City of London, go to Frankfurt, go to Paris, go to Zurich, because the bankers have to be informed about this vehicle.
CzechProtože bankéři jsou chytří lidé.
CzechPane předsedo, většina Evropanů není vedoucími podniků, ani bankéři, ale jsou to rodinní zemědělci, drobní podnikatelé a státní zaměstnanci.
Mr President, the majority of Europeans are not corporate leaders and not bankers but family farmers, small entrepreneurs, state employees.
CzechBankéři odcházeli s krátkodobými zisky z těchto rizikových praktik, zatímco rizika, která podstoupili, zůstanou v portfoliích ještě mnoho let.
The bankers walked away with the short-term profits from these risky practices, while the risks they took will remain on the banks' books for years to come.
CzechO tom bychom měli diskutovat přednostně, tak aby se zlepšila kvalita života občanů a bankéři se přestali obohacovat vykořisťováním národů.
That is what we should be discussing as a matter of priority, so that people's quality of life improves and bankers stop enriching themselves by plundering nations.
CzechPodle mého názoru vydělávají bankéři z veřejných peněz svých akcionářů a těch, kteří si od bank půjčují, a proto je načase se s tímto problémem vypořádat.
In my view, bankers make profits from public money, from their shareholders and those of us who take out loans, so it is time to tackle this particular problem.
CzechZ vlastní zkušenosti mohu říci, že po finanční krizi v Litvě, když bankéři strávili několik týdnů ve vězení, velmi rychle pochopili, jakým způsobem je třeba řídit banky.
I can say from my own experience after the financial crisis in Lithuania that when bankers spend a couple of weeks in prison they very quickly understand how to manage banks.
CzechI když má krize s rizikovými hypotékami původ v Americe, stejné nenasytnosti, která je hlavním motorem světa financí, podlehli i bankéři, pojistitelé a manažeři fondů v Evropě.
Even if the subprime crisis started in the USA, bankers, insurers and fund managers in Europe have been just as greedy, this being the main driving force in the financial world.