česko-anglicko překlad pro "Bangladéš"

CS

"Bangladéš" anglický překlad

CS

Bangladéš {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Bangladéš
Bangladéš si zasluhuje naše povzbuzení, neboť usiluje o demokratickou budoucnost.
Bangladesh deserves our encouragement as it seeks a democratic future.
Bangladéš je země nejvíce vystavená rizikům pocházejícím z klimatické změny.
Bangladesh is the country at greatest risk from climate change.
Vodní hladina nestoupne a nezaplaví Bangladéš - právě naopak.
Water levels are not about to rise and cover Bangladesh, quite the contrary.

Příklady použití pro "Bangladéš" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProto bychom měli udělat vše, co se dá, aby se Bangladéš vrátil na cestu demokracie.
We should therefore do all we can to put Bangladesh back on the road of democracy.
CzechBangladéš si zasluhuje naše povzbuzení, neboť usiluje o demokratickou budoucnost.
Bangladesh deserves our encouragement as it seeks a democratic future.
Czech. - (SV) Vážený pane předsedající, myslím si, že Bangladéš byl zemí velkých nadějí.
author. - (SV) Mr President, I think that Bangladesh has been a country of great hope.
CzechBangladéš je země nejvíce vystavená rizikům pocházejícím z klimatické změny.
Bangladesh is the country at greatest risk from climate change.
Czech(Smích) V osmdesátých letech je Bangladéš pořád mezi africkými zeměmi.
(Laughter) And in the '80s here, you have Bangladesh still among the African countries there.
CzechVodní hladina nestoupne a nezaplaví Bangladéš - právě naopak.
Water levels are not about to rise and cover Bangladesh, quite the contrary.
CzechNapříklad Bangladéš získává 80 - 90 % ocele z demontovaných lodí.
For example, Bangladesh gets 80-90% of its steel from dismantled ships.
CzechV roce 1900 mělo Švédsko stejnou dětskou úmrtnost jako Bangladéš v r. 1990.
1900, Sweden was there. ~~~ Same child mortality as Bangladesh had, 1990, though they had lower income.
CzechTéměř 25 roků směřoval Bangladéš k evropskému modelu.
For nearly twenty-five years Bangladesh has been moving towards the European model.
CzechTakže jsem začal tento problém sledovat, a šel jsem zpět mezi Bangladéš a New York.
So the question was, I started looking at this issue, and going back and forth between Bangladesh and New York.
CzechBangladéš v roce 1984 ratifikoval Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen.
Bangladesh ratified the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in 1984.
CzechPředstavte si, že přesně toto možná potřebuje Bangladéš k uskutečnění minimálních opatření pro zmírnění.
Just think, this might be what is needed by Bangladesh to implement minimal mitigation measures.
CzechOd ledna roku 2007 je Bangladéš ve výjimečném stavu.
Since January 2007, Bangladesh has been in a state of emergency.
Czech(LT) Bangladéš je jednou z nejchudších zemí světa.
(LT) Bangladesh is one of the poorest countries in the world.
Czech. - Pane předsedající, Bangladéš je země, kterou jsem navštívil mnohokrát a kterou mám velmi rád.
author. - Mr President, Bangladesh is a country that I have visited many times and one of which I am very fond.
CzechCo to provede se státem Bangladéš? ~~~ Podívejme se.
What will that do to Bangladesh? Let's take a look.
CzechBangladéš začne také pracovat na vnitrostátním zákoně ohledně demontáže lodí v souladu s Basilejskou úmluvou.
Finally, Bangladesh will start developing a national law on ship breaking in line with the Basel Convention.
CzechBangladéš není stát založený na právním řádu.
Bangladesh is not a state based on the rule of law.
CzechTo vše směřuje k jedinému závěru: Bangladéš je země, kterou se musíme zabývat; musíme jí poskytnout podporu.
This all points to one conclusion: Bangladesh is a country in which we must take an interest; we must give it support.
CzechPokud tvrdíme, že jsme sami demokrati, měli bychom učinit vše, co je v našich silách, abychom Bangladéš v tomto úsilí podpořili.
If we claim to be democrats ourselves, we should do all we can to support Bangladesh in this endeavour.