česko-anglicko překlad pro "balíček"

CS

"balíček" anglický překlad

CS

balíček {mužský rod }

volume_up
balíček (také: balík, banda, dav, ranec, smečka, stádo, svazek, vak)
volume_up
pack {podstatné jméno}
Poslancům jsme zaslali balíček s podrobnými informacemi.
We have sent Members a pack containing detailed information.
Získat balíček pro síťovou instalaci Windows XP Service Pack 2
Get Windows XP Service Pack 2 Network Installation Package
Pokud se vám nepodařilo nainstalovat balíček funkcí, které jste zakoupili, obraťte se na podporu.
If you weren't able to install the feature pack you bought, contact support.
balíček (také: gramofon, paluba, poschodí, sada)
volume_up
deck {podstatné jméno}
Pokud už nemůžete udělat další tah, budete si muset vytáhnout další karty z balíčku kliknutím na balíček v levém horním rohu.
If you run out of moves, you'll have to draw more cards by clicking the deck in the upper-left corner.
A jakmile jsou věci ve sloupečku, můžu je procházet tak, že si je rozložím do mřížky, nebo jimi listuju jako knihou, nebo si je můžu rozložit jako balíček karet.
And once things are in a pile I can browse them by throwing them into a grid, or you know, flip through them like a book or I can lay them out like a deck of cards.
balíček (také: balík, paket)
volume_up
packet {podstatné jméno}
A to je mem; informační balíček s názorem.
. ~~~ It's an information packet with attitude.
balíček (také: balík)
volume_up
parcel {podstatné jméno}
Když ale hudba nakonec dohrála, balíček nikdo nechtěl, protože neobsahoval nic než hromadu dluhů.
But when the music finally stopped, no one wanted to be holding this parcel, which was just a bundle of bad debts.
Byly neefektivními regulátory finančních trhů, na nichž je v rostoucí míře povolován oběh nových finančních nástrojů, jako je tomu ve hře s názvem Pošli balíček.
They have been ineffective regulators of financial markets, where increasingly novel financial instruments have been allowed to circulate, like in a child's game of pass-the-parcel.
balíček
volume_up
small parcel {podstatné jméno}
balíček
volume_up
parcelling {podstatné jméno}
balíček
volume_up
small packet {podstatné jméno}

Příklady použití pro "balíček" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKompromisní balíček je nutno vnímat jako velmi skromný, ale důležitý první krok.
The compromise package should be seen as a very modest but important first step.
CzechV oblasti poštovních služeb připravujeme konečný balíček pro úplné otevření trhu.
On postal services we are moving towards a final package for full market opening.
CzechAvšak hlasovala jsem pro balíček o vnitřním trhu s plynem a elektřinou, protože:
However, I voted for the internal market gas and electricity package because:
CzechEnergetický balíček je nesmírně důležitý pro transparentnost a fungování trhu.
The energy package is hugely important for transparency and a functioning market.
CzechMůj poslední bod je, že bez řádného systému penalizací celý balíček ztroskotá.
My last point is that without a proper penalty system the whole package will fail.
CzechCelý azylový balíček je mnohem rozsáhlejší a čeká nás opravdu ještě hodně práce.
The asylum package is very much greater and, indeed, there is still much to be done.
CzechOn navrhuje investiční balíček ve výši 1,8 % svého hrubého národního produktu.
He is coming with an investment package of 1.8% to his gross national product.
CzechSnad byste mohl doplnit něco ohledně toho, jak se tento balíček na červen připravuje.
Perhaps you can add something about how this package is being prepared for June.
CzechLituji, že energetický balíček dnes získal podporu poslanců Evropského parlamentu.
I regret that the 'energy package' has won so much support among MEPs today.
CzechTermíny na odevzdání zpráv byly velmi krátké a balíček je náročný a složitý.
The deadlines have been very short and the package is challenging and complicated.
CzechRada dospěla k všeobecné dohodě, pokud jde o balíček, už před více než týdnem.
The Council reached a general agreement on the package more than a week ago.
CzechPříští týden Komise přijme balíček opatření pro energetiku a klimatické změny.
Next week, the Commission will adopt the climate change and renewable energy package.
CzechTento balíček posiluje hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů v Evropě.
The package strengthens competition and the protection of consumers in Europe.
CzechPokud jde o balíček, znepokojuje mne, že je zpochybňováno pořádání dražeb.
With regard to the package, I am concerned that auctioning is being questioned.
CzechPokud jde o energetický balíček, musíme přijít s úplně novými právními předpisy.
Regarding the energy package, we had to deliver totally new legislation.
CzechKlimaticko-energetický balíček a balíček o námořní dopravě (podepsání aktů)
Climate and energy package and maritime transport package (signature of acts)
CzechZáchranný balíček povede k tomu, že se zátěž rozdělí ještě nespravedlivěji.
The rescue package will result in the burdens being distributed even more unjustly.
CzechMyslím, že to, co tu máme, je velmi dobrý kompromisní balíček pro normy kvality vody.
I think what we have is a very good compromise package for water quality standards.
CzechProblém není v tom, že byl balíček špatný, ale že provádění bylo nedostatečné.
The problem is not that the package was bad, but that implementation was insufficient.
CzechV současnosti je projednáván legislativní balíček týkající se telekomunikací.
The legislative package relating to telecommunications is being debated at the moment.