česko-anglicko překlad pro "bakterie"

CS

"bakterie" anglický překlad

volume_up
bakterie {ž mn. č.}
EN
EN
CS

bakterie {ženský rod množné číslo}

volume_up
bakterie
A přitom vám to ve skutečnosti jenom říká, že jiný člověk možná rozšířil bakterie všude kolem.
And you know, actually, all it tells you is that another person has potentially spread germs from place to place.
Důležitější jsou však politické bakterie či zárodky, které se nyní v Rusku vyskytují - nenápadné počátky demokracie a právního státu.
More important, however, are the political germs, or seeds, that are actually present - the weak beginnings of democracy and the rule of law.

Příklady použití pro "bakterie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechŘekli jsme si, co kdybychom vytvořili bakterie tak, aby nemohly mluvit nebo slyšet?
We thought, what if we made these bacteria so they can't talk or they can't hear?
CzechA tak jsme se začali zajímat, jestli neexistuje jiný způsob, kterým bakterie žijí.
And so we wanted to think if there couldn't be a different way that bacteria live.
CzechBakterie cholery se rychle šíří a počet mrtvých narůstá geometrickou řadou.
The vibrio is spreading rapidly, and the number of dead is rising exponentially.
CzechNedávno jsem se dověděl, že výzkum bakterie salmonely provádí 45 různých týmů.
I learned recently there were 45 different groups doing research into salmonella bacteria.
CzechTakže ve skutečnosti bakterie umí sečíst, kolik je mě a kolik je vás.
What happens is that bacteria are able to count how many of me and how many of you.
CzechJisté je jen to, že většina členských států ohlásila výskyt bakterie.
The only sure thing is that most Member States have reported cases of the bacteria.
CzechNebyly to bakterie, které zapříčinily tuto epidemii, ale chvíli trvá, než se to zjistí.
They were not the bacteria behind this outbreak, but it takes a while to find that out.
CzechMyslíme si, že bakterie vytvořily pravidla pro vícebuněčnou organizaci.
We think bacteria made the rules for how multicellular organization works.
CzechNejdříve to bude zářící zdroj, který je jako světelkující bakterie.
This is going to be a glowing source first, which is like bioluminescent bacteria.
CzechNarušují bakteriální membránu a způsobují, že bakterie nemůže replikovat svou DNA.
They either pop the bacterial membrane, they make the bacterium so it can't replicate its DNA.
CzechZabíjíme bakterie tradičními antibiotiky a to prosívá odolné mutanty.
We kill bacteria with traditional antibiotics and that selects for resistant mutants.
CzechDrží se na povrchu skály a seškrabávají bakterie z jejího povrchu.
They're clinging to a rock face and actually scraping bacteria off that rock face.
CzechZa druhé musíme vyzvat Německo, aby udělalo vše pro zajištění původu bakterie.
Secondly, we must call on Germany to do everything it can to locate the origin of the bacterium.
CzechBakterie byly na zemi po miliardy let. ~~~ Lidé po pár stovek tisíc.
Bacteria have been on the Earth for billions of years; humans, couple hundred thousand.
CzechOkurky ze Španělska a dalších zemí na sobě prostě bakterie EHEC měly.
Cucumbers from Spain and other countries did have EHEC bacteria on them.
CzechBakterie EHEC na španělských okurkách byla a neměla tam být.
The EHEC pathogen was on the Spanish cucumbers and it should not have been there.
CzechLevá strana té molekuly je identická v každém druhu bakterie.
The left-hand part of the molecule is identical in every single species of bacteria.
CzechAle když dosáhly určitého buněčného počtu, všechny bakterie se rozzářily ve stejný okamžik.
But when they grew to a certain cell number all the bacteria turned on light simultaneously.
CzechOdpověď přišla od jedné mořské bakterie, která se nazývá Vibrio fischeri.
The clue to this came from another marine bacterium, and it's a bacterium called Vibrio fischeri.
CzechBakterie, která se probouzí po 120 000 letech.
But my pick for the top Long News story of this past year was this one: water found on the moon.