česko-anglicko překlad pro "Bahrajn"

CS

"Bahrajn" anglický překlad

EN
EN
CS

Bahrajn {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Bahrajn
Naproti tomu Bahrajn je relativně moderní a pokrokovou ústavní monarchií.
In contrast, Bahrain is a relatively modern and progressive constitutional monarchy.
EU je strašně nejednoznačná, zejména pokud jde o Bahrajn .
The EU has been dismayingly ambiguous regarding Bahrain, in particular.
Sýrii, Bahrajn a Jemen zásahly protesty, které byly krutě potlačeny.
Syria, Bahrain and Yemen have been rocked by protests, which have been savagely repressed.

Příklady použití pro "Bahrajn" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNaproti tomu Bahrajn je relativně moderní a pokrokovou ústavní monarchií.
In contrast, Bahrain is a relatively modern and progressive constitutional monarchy.
CzechSýrii, Bahrajn a Jemen zásahly protesty, které byly krutě potlačeny.
Syria, Bahrain and Yemen have been rocked by protests, which have been savagely repressed.
CzechEU je strašně nejednoznačná, zejména pokud jde o Bahrajn .
The EU has been dismayingly ambiguous regarding Bahrain, in particular.
CzechSýrie, Bahrajn a Jemen se nacházejí v sevření několika lidových povstání, která jsou násilně potlačována.
Syria, Bahrain and Yemen have found themselves in the grip of a series of popular revolts that are being forcibly put down.
Czech(PL) Paní předsedající, v poslední době jsme byli svědky masových demonstrací v zemích, jako je Sýrie, Bahrajn a Jemen.
(PL) Madam President, we have recently witnessed mass demonstrations in countries such as Syria, Bahrain and Yemen.
CzechMladí lidé od Tuniska přes Egypt, Jemen, Sýrii až po Bahrajn požadují více svobod, více demokracie, více lidských práv.
Young people from Tunisia to Egypt, Yemen, Syria and Bahrain are demanding more freedom, more democracy and more human rights.
CzechBahrajn je věrným západním spojencem a je zde základna amerického loďstva a my vítáme nabídku korunního prince Bahrajnu k dialogu.
Bahrain is a loyal western ally and home to the US Fleet and we welcome the offer of dialogue by the Crown Prince of Bahrain.
CzechPane předsedající, Sýrie, Bahrajn a Jemen jsou tři tyranie, proti kterým se postavili jejich vlastní občané, a tito občané si zaslouží naši bezpodmínečnou podporu.
Mr President, Syria, Bahrain and Yemen are three tyrannies being challenged by their own citizens and these citizens deserve our unconditional support.
CzechDělají to záměrně, neboť navrhují přechodový "dialog", aby tak pomohli svým spojencům (Bahrajn a Jemen) a tlak vyvíjeli vůči těm, kdo nehájí jejich zájmy (Sýrie).
They are doing this intentionally, proposing transition 'dialogue' to help their allies (Bahrain and Yemen), and pressuring those who do not defend their interests (Syria).
CzechKromě islámské víry mají Sýrie, Bahrajn a Jemen společnou ještě jednu věc: autoritářský režim, bez ohledu na to, zda vládne král, prezident nebo klan Asadů.
As well as the Islamic faith, Syria, Bahrain and Yemen have one thing in common: an authoritarian regime, regardless of whether the ruler is a king, a president or the Assad clan.
CzechSlyšeli jste, co k tomu všemu řekla včera paní Ashtonová: ať se jedná o Tunisko, Egypt, Libyi, Jemen nebo Bahrajn, stojí Evropská unie před mnoha složitými volbami a rozhodnutími.
You heard Cathy Ashton yesterday on all these: whether Tunisia, Egypt, Libya, Yemen or Bahrain, the European Union is faced with many critical choices and decisions.