česko-anglicko překlad pro "ba co víc"

CS

"ba co víc" anglický překlad

CS

ba co víc {spojka}

volume_up
ba co víc
Ba co víc, jakožto volení zástupci evropských občanů odrážíte pocity, jež v Evropě převažují.
Moreover, as Europeans' elected representatives, you reflect the dominant feeling in Europe.
Ba co víc, její imperiální koncepce je zcela zřejmá.
Moreover, its imperial conception is clearly evident.
Ba co víc, zásadně mění vaše vnímání podle toho, co děláte.
And moreover, it profoundly changes your perceptions by what you do.
ba co víc
Ba co víc, konkrétní opatření, která navrhuje, jsou jednostranná.
What is more, the specific measures outlined are one-sided.
Ba co víc, to vše se děje za bílého dne a je to zdokumentováno novináři.
What is more, all this is taking place in broad daylight, documented by journalists.
Ba co víc, měli bychom převzít vedoucí pozici při budování celosvětového parlamentního systému.
What is more, we should take the lead in establishing a global parliamentary system.

Příklady použití pro "ba co víc" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBa co víc, vnější svět nebo dotyčný úkon je nejasný a zároveň proměnlivý.
And more than that, the outside world, or task, is both ambiguous and variable.
CzechBa co víc, to vše se děje za bílého dne a je to zdokumentováno novináři.
What is more, all this is taking place in broad daylight, documented by journalists.
CzechBa co víc, plynová krize opět ukázala, jak moc jsme závislí a zranitelní.
In addition, the gas crisis has once again demonstrated our dependency and vulnerability.
CzechBa co víc, měli bychom převzít vedoucí pozici při budování celosvětového parlamentního systému.
What is more, we should take the lead in establishing a global parliamentary system.
CzechBa co víc, požaduji, aby v Jižní Koreji bylo udělování trestů smrti úplně ukončeno.
What is more, I call for the handing down of death sentences in South Korea to be ended completely.
CzechBa co víc, je to návrh, který nemá nejmenší šanci uspět v Radě.
What is more it is a proposal, which does not have the slightest chance in the Council.
CzechBa co víc, jakožto volení zástupci evropských občanů odrážíte pocity, jež v Evropě převažují.
Moreover, as Europeans' elected representatives, you reflect the dominant feeling in Europe.
CzechBa co víc, obvinili nás, že jsme to dělali v době voleb.
What is more, they have accused us of doing this during an election period.
CzechBa co víc, v poslední době pozorujeme růst cen plynu získaného z konvenčních zdrojů.
What is more, we have recently seen a marked rise in the price of gas obtained from conventional sources.
CzechBa co víc, zásadně mění vaše vnímání podle toho, co děláte.
And moreover, it profoundly changes your perceptions by what you do.
CzechBa co víc, ani jeden ze států nenastoupil na očekávanou cestu ke členství v NATO a Evropské unii.
Moreover, neither state was shown the expected path to membership in NATO and the European Union.
CzechBa co víc, konkrétní opatření, která navrhuje, jsou jednostranná.
What is more, the specific measures outlined are one-sided.
CzechBa co víc, zničí tam obsevatoř Taki al-Dina, protože zkoumání boží mysli se považuje za rouhání.
In fact, they demolish Taqi al-Din's observatory, because it's considered blasphemous to inquire into the mind of God.
CzechBa co víc, její imperiální koncepce je zcela zřejmá.
Moreover, its imperial conception is clearly evident.
CzechProto z něj nebude možné vytěžit žádná další eura, ba co víc, společnosti si budou moci tak jako tak vybrat.
Therefore no extra euros will be gained from it, and what is more, companies will be able to choose, anyway.
CzechZdá se, že někteří z našich kolegů mají velice úzký, zjednodušený pohled na občanství, ba co víc, na identitu.
Some of our colleagues seem to have a very narrow, unidimensional, view of citizenship and, indeed, of identity.
CzechBa co víc, mnoho společností, které těží prvky vzácných zemin v jiných částech světa, je vlastněno Číňany.
What is more, many companies extracting rare earth elements in other parts of the world are, in fact, Chinese-owned.
CzechBa co víc, Západ svou etiku práce ztratil.
CzechMy, na druhé straně, máme Maďarsko rádi, vysoce si vážíme maďarské vlády, ba co víc, bez studu vaší straně provoláváme slávu.
We, on the other hand, love Hungary, think highly of the Hungarian Government and, what is more, are shamelessly cheering your party on.
CzechBa co víc, Američané se rozhodli investovat přes 30 miliard dolarů během následujících pěti let do vybudování prostředků k vedení kyber-války.
Moreover, the Americans have decided to spend over 30 billion dollars in the next five years to build up their cyberwar capabilities.

Podobné překlady pro "ba co víc" anglicky

víc příslovce
English
co zájmeno
English
ba zájmeno
English
ba částice
English