česko-anglicko překlad pro "baňka"

CS

"baňka" anglický překlad

CS

baňka {ženský rod}

volume_up
1. generál
volume_up
bank {podstatné jméno}
Evropská centrální banka je nepochybně jednou z nejzodpovědnějších centrálních bank.
The European Central Bank has certainly been the most responsive central bank.
Neboť právě komerční banka financuje spekulanty, musí být dobře informovaná!
As the merchant bank that is financing the speculators, it has to be well informed!
Zadruhé, Evropská investiční banka je finanční instituce s nejvyšším ratingem.
Second, the European Investment Bank is a financial institution which is top-rated.
baňka (také: balon, balonek, bublina)
volume_up
balloon {podstatné jméno}
volume_up
flask {podstatné jméno}
2. chemie
baňka
volume_up
bulb {podstatné jméno}

Příklady použití pro "baňka" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEvropská centrální banka funguje na základě maximální míry inflace na úrovni 2 %.
The European Central Bank operates on the basis of a maximum inflation rate of 2%.
CzechEvropská centrální banka vybudovala svou důvěryhodnost pomocí důsledných politik.
The European Central Bank has built up its credibility through consistent policies.
CzechMěli bychom vzdát hold vnímavosti, již banka prokázala od podzimu roku 2008.
We should pay tribute to the responsiveness that it has shown since autumn 2008.
CzechJe čas, abychom se zajímali o to, "k jakému účelu Evropská investiční banka slouží".
It is worth standing back and asking, 'What is the European Investment Bank for?'
CzechKromě toho tato sněmovna vzbuzuje více důvěry než Evropská centrální banka.
In addition, this House inspired more confidence than the European Central Bank.
CzechZadruhé, Evropská investiční banka je finanční instituce s nejvyšším ratingem.
Second, the European Investment Bank is a financial institution which is top-rated.
CzechA jak nedávno napsala Světová banka, ženy jsou uvězněny v pasti produktivity.
And as the World Bank recently noted, women are stuck in a productivity trap.
CzechEvropská centrální banka je nepochybně jednou z nejzodpovědnějších centrálních bank.
The European Central Bank has certainly been the most responsive central bank.
CzechEvropská investiční banka (EIB) byla založena v roce 1958 Římskou smlouvou.
The European Investment Bank (EIB) was established in 1958 by the Treaty of Rome.
CzechPřesto Světová banka i nadále prosazuje do své energetické strategie fosilní paliva.
Nevertheless, the World Bank continues to push fossils in its energy strategy.
CzechProč má mít Světová banka nadále odpovědnost za světovou energetickou strategii?
Why does the World Bank continue to hold responsibility for the world energy strategy?
CzechNeboť právě komerční banka financuje spekulanty, musí být dobře informovaná!
As the merchant bank that is financing the speculators, it has to be well informed!
CzechMůžete nám říci, co americká centrální banka požadovala za záchranu evropských bank?
Would you mind telling us what the Fed asked for the European bank rescue packages?
CzechJsem přesvědčen, že je s nimi obeznámena i Evropská investiční banka (EIB).
I believe that the European Investment Bank (EIB) is also familiar with these.
CzechEvropská investiční banka (EIB) půjčuje v rámci záruky všech 27 členských států.
The European Investment Bank (EIB) borrows under the guarantee of the 27 Member States.
CzechNepřímou podporu v České republice rovněž poskytuje Česká exportní banka (ČEB).
Indirect support is also provided in the Czech Republic by the Czech Export Bank (CEB).
CzechEvropská investiční banka rozšířila v roce 2008 v důsledku finanční krize svou úlohu.
The EIB has seen its role expand in 2008 as a result of the financial crisis.
CzechChtěl bych se zeptat: co dělala Evropská centrální banka, co dělala Komise?
I would like to ask: where was the European Central Bank? Where was the Commission?
CzechDámy a pánové, Rada, Komise a Evropská centrální banka mají krátkou paměť.
Ladies and gentlemen, the Council, the Commission and the ECB have short memories.
CzechEvropská centrální banka pořádá místní i mezinárodní akce pro studenty.
The European Central Bank organises local and international events for students.