česko-anglicko překlad pro "ba"

CS

"ba" anglický překlad

volume_up
ba {část.}
EN
volume_up
ba {zájm.}
EN
EN

"BA" český překlad

volume_up
BA [zkratka]
CS

ba {částice}

volume_up
Zákonům o rovnosti se nepodařilo ochránit křesťany - ba právě naopak.
Equality laws have failed to protect Christians - indeed, quite the opposite.
Existují stovky tisíc, ba miliony lidí, kteří spadají do této kategorie.
There are hundreds of thousands, indeed millions of people who fall into that category.
Proto jediným způsobem, jak se s ním lze vypořádat, je tento obsáhlý, celoevropský, ba celosvětový přístup.
Accordingly, this comprehensive EU-wide and indeed worldwide approach is the only way to tackle it.
EN

BA [zkratka]

volume_up

Příklady použití pro "ba" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBa co více - vnitrostátní orgány a Rada odmítají přijmout odpovědnost za situaci.
What is more, the national authorities and the Council refuse to be accountable.
CzechBa co více, když zemře matka, je desetkrát pravděpodobnější, že zemře i dítě.
What is more, when the mother dies the child is 10 times more likely to die too.
CzechBa co víc, vnější svět nebo dotyčný úkon je nejasný a zároveň proměnlivý.
And more than that, the outside world, or task, is both ambiguous and variable.
CzechStáty, jež tyto fondy mají, nejsou všechny vůči Evropě přátelské, ba naopak.
The states that hold these funds are not all friends of Europe, far from it.
CzechBa co víc, to vše se děje za bílého dne a je to zdokumentováno novináři.
What is more, all this is taking place in broad daylight, documented by journalists.
CzechTímto způsobem přece pracují i ratingové agentury, ba dokonce i delegace MMF.
This is something which rating agencies, or even IMF delegations, do as a matter of fact.
CzechZákonům o rovnosti se nepodařilo ochránit křesťany - ba právě naopak.
Equality laws have failed to protect Christians - indeed, quite the opposite.
CzechExistují stovky tisíc, ba miliony lidí, kteří spadají do této kategorie.
There are hundreds of thousands, indeed millions of people who fall into that category.
CzechBa co víc, plynová krize opět ukázala, jak moc jsme závislí a zranitelní.
In addition, the gas crisis has once again demonstrated our dependency and vulnerability.
CzechBa co hůř, objevuje se schvalování geneticky modifikovaných odrůd.
Worse still, authorisations of genetically modified varieties are emerging.
CzechBa co víc, měli bychom převzít vedoucí pozici při budování celosvětového parlamentního systému.
What is more, we should take the lead in establishing a global parliamentary system.
CzechBa dokonce v některých ohledech mám zcela opačné obavy než pan Mauro.
If anything, on some points my concerns are the opposite of Mr Mauro's.
CzechZdaleka to přesahuje schopnosti Evropské komise, ba i Evropské unie.
It goes far beyond the capacity of the European Commission, or even of the European Union.
CzechBa právě naopak, mám spíše pocit, že mne posiluje.
Please do not think that this bothers me; quite the reverse, I feel strengthened by it.
CzechBa co víc, požaduji, aby v Jižní Koreji bylo udělování trestů smrti úplně ukončeno.
What is more, I call for the handing down of death sentences in South Korea to be ended completely.
CzechBa co víc, je to návrh, který nemá nejmenší šanci uspět v Radě.
What is more it is a proposal, which does not have the slightest chance in the Council.
CzechPeníze však plynou nadále, ba dokonce ve stále větších částkách.
The money is continuing to flow nevertheless and in ever higher amounts.
CzechBa co víc, jakožto volení zástupci evropských občanů odrážíte pocity, jež v Evropě převažují.
Moreover, as Europeans' elected representatives, you reflect the dominant feeling in Europe.
CzechOtázku výuky k toleranci nesmíme přehlížet, ba právě naopak.
We must not overlook the matter of teaching tolerance; quite the contrary.
CzechJe to dobrá, ba přímo vynikající směrnice, jejímž cílem je chránit výkonné umělce.
This is a good directive, in fact an excellent directive, which is designed to protect performing artists.

Synonyma (anglicky) pro "BA":

BA