česko-anglicko překlad pro "bůžek"

CS

"bůžek" anglický překlad

EN
CS

bůžek {mužský rod }

volume_up
bůžek (také: bůh)
volume_up
god {podstatné jméno}

Příklady použití pro "bůžek" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe milé, že pan Buzek uvedl, že se tak možná stalo proto, že mluvil příliš rychle.
Mr Buzek very kindly said that it may have been because he was speaking too quickly.
CzechPředseda Buzek tento vzkaz tlumočil během své poslední návštěvy na Evropské radě.
President Buzek passed it on the last time he was at the European Council.
CzechJsem velmi vděčný za práci, kterou pan Buzek odvedl v zájmu sedmého rámcového programu.
I am very grateful for the work Mr Buzek did for the seventh Framework Programme.
CzechKonečně mi dovolte zmínit romskou strategii, jak již to učinil pan Buzek.
Lastly, allow me to mention the Roma strategy, as Mr Buzek has already done so.
Czech(PL) Dámy a pánové, přijali jsme důležitou zprávu, již připravil pan profesor Buzek.
(PL) Ladies and gentlemen, we have accepted the important report prepared by Professor Buzek.
CzechPolský poslanec Jerzy Buzek je zvolen předsedou Evropského parlamentu.
Polish MEP Jerzy Buzek is elected president of the European Parliament.
CzechNadpoloviční většinu odevzdaných hlasů tedy získal Jerzy Buzek.
Jerzy Buzek has therefore received the absolute majority of the votes cast.
CzechPrezident Buzek naštěstí učinil jménem Parlamentu prohlášení.
Fortunately, President Buzek has made a statement on behalf of Parliament.
Czech. - Pane předsedající, pan předseda Buzek dnes vyhlásil vítěze letošní Sacharovovy ceny.
author. - Mr President, today President Buzek announced the winner of this year's Sakharov Prize.
CzechPan Buzek řekl, že 334 hlasů bylo odevzdáno pro, 287 hlasů proti a 168 bylo hlasů těch, kdo se zdrželi hlasování.
Mr Buzek said there were 334 votes in favour, 287 votes against and 168 abstentions.
CzechVíte, co v roce 1982 dělával po večerech Jerzy Buzek?
Do you know what, in 1982, Jerzy Buzek used to do in the evenings?
CzechPan Buzek, náš předseda, to také zcela oprávněně označil za jednu ze silných stránek tohoto předsednictví.
Mr Buzek, our President, has also, quite rightly, made it one of the strengths of his Presidency.
CzechJak zmínil i pan Buzek, mezi protestujícími, kteří požadovali svobodu na náměstí Tahrír v Káhiře, byly i ženy.
As Mr Buzek also mentioned, there were female protesters among those who demanded freedom in Tahrir Square, Cairo.
CzechDále potřebujeme jinou politiku vůči výrobním kartelům a zemím, jak o tom mluvil pan Buzek a možná i jiní kolegové.
Next, we need a different policy towards producer cartels and countries, as Mr Buzek and perhaps others have said.
CzechPan Buzek hovořil o boji proti změnám klimatu.
CzechTo má samozřejmě velmi mnoho aspektů a pan předseda Buzek vždy říkal, že v EU potřebujeme energetické společenství.
There are very many aspects to this, and President Buzek has always said that we need an energy community in the EU.
CzechPředsednictvo a konkrétně pan předseda Jerzy Buzek v důsledku toho celou záležitost důkladně prošetřil, jak si dokážete představit.
As a result, the Presidency, namely President Buzek, has examined this matter in depth, as you can imagine.
CzechJak to řekl předseda Buzek: "Právě jsme pokročili o jeden krok dále směrem k tomu, aby poslanci měli právo zákonodárné iniciativy."
As President Buzek said: 'We have just taken one step further towards the right of Members to initiate legislation'.
CzechNebo, jak řekl pan Buzek k iniciativám či společným technologickým iniciativám, sítím a platformám, tento návrh nekonkuruje.
On what Mr Buzek said on initiatives or joint technology initiatives, networks and platforms, this proposal is not competing.
CzechPodobně si myslím, že je zvláště důležité, že pan Buzek navštívil Bratislavu a v této záležitosti vydal jasné prohlášení.
Similarly, I think that it is especially important that Mr Buzek visited Bratislava and issued a clear statement on this matter.