česko-anglicko překlad pro "břit"

CS

"břit" anglický překlad

CS

břit {mužský rod }

volume_up
břit (také: křížek)
volume_up
sharp {podstatné jméno}
břit (také: ostří, řezná hrana)
volume_up
cutting edge {podstatné jméno}

Příklady použití pro "břit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDovolte mi, abych zároveň vysvětlil, že v čele Europolu stojí nyní velmi schopný Brit.
May I also clarify that the head of Europol is now a British man of great quality.
Czech(FR) Pane předsedající, těší mě, že tento text předložil právě Brit, pan Parish.
(FR) Mr President, I am pleased that it is a Briton, Mr Parish, who has tabled this text.
CzechVe Spojeném království vyhodí průměrný Brit každý rok čtyři kusy elektronického odpadu.
In the UK the average Briton throws away four pieces of electronic waste every year.
CzechNesdělili mi to, i když jsem Brit a pocházím ze stejného členského státu.
They did not tell me, though I am British, and from the same Member State.
CzechMimochodem, nejsem zpravidla moc hrdý na to, že jsem Brit, ale nemůžu se ubránit tomuto srovnání.
Incidentally, I'm not usually very proud of being British, but you can't help making the comparison.
CzechAle hodlám -- Chris Anderson: Jsem Brit.
But I'm going to -- Chris Anderson: I'm just British.
CzechKdyž však dospějeme do 70.let 20.století, kde tento graf končí, je už průměrný Brit desetkrát bohatší než průměrný Ind.
When you get to the 1970s, which is where this chart ends, the average Briton is more than 10 times richer than the average Indian.
CzechPane předsedající, je šokující, že ze dvou způsobilých kandidátů, z nichž jeden byl Maďar a druhý Brit, byl vybrán britský uchazeč.
Mr President, it is appalling that of two eligible candidates, one Hungarian and one British, the British candidate was selected.
CzechJak jsem v neděli řekl v Káhiře - a doufám, že to řeknu i jiným národům -, "Nejsem tu jako Brit ani jako Evropan, jsem zde jako čestný Egypťan."
As I said in Cairo on Sunday - and I hope to be saying it among other peoples - 'I am not here as a Briton or as a European, I am here as an honorary Egyptian.'