česko-anglicko překlad pro "břemena"

CS

"břemena" anglický překlad

volume_up
břemena {stř mn. č.}
EN
CS

břemena {střední rod množné číslo}

volume_up
břemena
volume_up
burdens {podstatné jméno}
Jde o důležitou myšlenku, která umožňuje spravedlivé sdílení břemena.
This is an important premise in that it allows for an equitable sharing of the burdens.
Nemůžeme si dovolit uvalovat další břemena a nechat za ně platit chovatele a spotřebitele.
We cannot allow additional burdens to be imposed and paid for by breeders and consumers.
Povinnosti a břemena by neměly být přesouvány pouze na jednu skupinu evropských zemí.
Responsibilities and burdens should not be shifted just on to one group of European countries.

Příklady použití pro "břemena" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJde o důležitou myšlenku, která umožňuje spravedlivé sdílení břemena.
This is an important premise in that it allows for an equitable sharing of the burdens.
CzechNemůžeme si dovolit uvalovat další břemena a nechat za ně platit chovatele a spotřebitele.
We cannot allow additional burdens to be imposed and paid for by breeders and consumers.
CzechMám na mysli přenesení důkazního břemena v neharmonizované oblasti vnitřního trhu.
I refer to the reversal of the burden of proof in the non-harmonised area of the internal market.
CzechPovinnosti a břemena by neměly být přesouvány pouze na jednu skupinu evropských zemí.
Responsibilities and burdens should not be shifted just on to one group of European countries.
CzechOdmítám pokusy zmanipulovat mínění falešným argumentem, že vzniknou pouze další břemena.
I reject the attempt to manipulate opinion by implying that there will only be additional burdens.
CzechTím sám selhal v úsilí sejmout břemena z beder evropských občanů.
In that respect he has failed in his own quest to remove burdens from the shoulders of Europe's citizens.
CzechBez přesunu důkazního břemena to není možné.
This would not be possible without transferring the burden of proof.
CzechPoložím vám nyní konkrétní otázku: Malta předložila Radě návrh o rozdělení břemena.
I am going to ask you something specific: Malta made a proposal in the Council on the division of the burden, on burden sharing.
CzechPovede například k vážným deformacím trhu v rámci EU a na spotřebitele uvalí neospravedlnitelná břemena.
For example, it will lead to serious market distortions within the EU and impose unwarranted burdens on consumers.
CzechKlasický příklad v přesunu důkazního břemena je tzv. domněnka otcovství a mohl bych pokračovat.
A classic example of transferring the burden of proof is the so-called assumption of paternity and there are many more examples.
CzechPoskytnutí této možnosti by vytvořilo víc možností výběru pro společnosti a neuvalilo by na ně další břemena.
Therefore, by providing an option, it would create more choice for companies, without imposing any additional burdens.
CzechUsnadněme jim kromě toho i život a odejměme jim zbytečná administrativní břemena, která je odrazují od jejich účasti.
Instead of just doing this, let us also make their lives easier by preventing unnecessary administrative burdens that will dissuade them from participating.
CzechNikdo nenaznačil, že by Portugalsko bylo lhostejné vůči tomuto problému, ale jak je to s Radou, která aktivně vykonává rozdělení břemena?
Nobody is identifying Portugal as being in any way apathetic on this issue, but what about the Council actively carrying out burden-sharing?
CzechBřemena zatěžující pracovní právo a hospodářské aktivity jsou příliš veliká, daňové sazby příliš různorodé a nařízení příliš komplikovaná.
The burdens placed on employment law and economic activity are too great, tax rates are too differentiated, and the regulations are too complicated.
CzechPředpokládám, že Komise v něm navrhne i mechanismus, který rodiče zbaví břemena placení za odběr a následné uchovávání pupečníkové krve.
I assume that the Commission will propose a mechanism in the plan which will relieve parents of the burden of paying for the collection and subsequent storage of cord blood.
CzechTaké podporujeme zdůraznění břemena nemocnosti a úmrtnosti u infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče a potřeby získat více sester specializovaných na kontrolu infekcí.
We also support the highlighting of the morbidity and mortality burden of health-care-associated infections and the need to recruit more infection-control nurses.
CzechVidím určitou nerovnováhu: klademe těžká břemena na tradiční účastníky evropského obchodu s emisními povolenkami, ti však produkují pouze 50 % emisí Evropské unie.
I see an imbalance - we put very heavy burdens on the traditional participants in European emissions trading, yet they represent less than 50% of the European Union's emissions.
CzechMyslím, že některá administrativní břemena uvalená zejména na malé a střední podniky jsou obrovská.
I think that some of the administrative burdens, especially on small and medium enterprises, are absolutely huge, and they very often do not have the manpower or womanpower to deal with them.
CzechPřinejmenším se obávám, že nárůst pravomocí EASA se projeví pouze v nárůstu břemena nadměrné byrokracie a bezpečnost, kterou bychom si tolik přáli, zde nic zvláštního nezíská.
I am worried, to say the least, that an extension of powers to EASA will represent only an increase in terms of the burden of extra red tape and not the extra gain in safety that we all desire.
CzechStávající práh je 20 000 eur, chceme ho zvýšit na 100 000 eur, což by mělo osvobodit téměř všechny velmi malé podniky a zejména nově založené podniky od tohoto těžkého břemena.
The current threshold is EUR 20 000, we want to raise it to EUR 100 000, which would free nearly all very small enterprises and in particular newly established enterprises from this heavy burden.