česko-anglicko překlad pro "během práce"

CS

"během práce" anglický překlad

CS

během práce

volume_up
během práce

Příklady použití pro "během práce" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA mítingy jsou životu nebezpečný, šílený, naprosto zhoubný záležitosti během práce.
And meetings are just toxic, terrible, poisonous things during the day at work.
CzechBěhem své práce jsem využila snad všechna možná slova k tomu, abych popsala situaci.
During my work, I think I have used every possible word to describe the situation.
CzechA během své práce jsem zkoušel najít způsoby, jak je zachytit a odhalit.
Through my work, I've been trying to find ways to harness and unveil this.
CzechBěhem práce s jiným programem můžete program minimalizovat klepnutím na toto tlačítko.
To hide a program while you work on something else, you click this button to minimize it.
CzechBěhem naší práce jsme dospěli ke společnému postoji, který považuji za velice ambiciózní.
During our work, we developed a common position, which I consider a very ambitious one.
CzechTo tvořilo základ práce Komise během posledních čtyř let.
This has formed the basis of the Commission's work during the last four years.
CzechBěhem práce výboru se konkrétně posílily některé prvky plánu o tyto návrhy:
In detail, some elements of the plan were strengthened during the Committee's work, with proposals to:
CzechBěhem práce na této zprávě jsme se vyhnuli mnoha zbytečným sporům.
During work on this report we avoided many unnecessary disputes.
CzechPovolení pro nepřetržité pobírání dávek v nezaměstnanosti během hledání práce v jiné zemi.
Authorisation to continue receiving unemployment benefit while looking for a job in another country.
CzechVzdávám úctu odhodlání portugalského předsednictví během práce mezivládní konference.
Here I salute the determination of the Portuguese Presidency during the work of the Intergovernmental Conference.
CzechVýsledky této konference budou velmi důležité při řízení naší práce během příštích několika měsíců.
The results of this conference will be very important in steering our work over the next few months.
CzechOneNote během práce váš obsah dokonce automaticky ukládá.
CzechDali jsme jim to najevo ještě během práce.
They were told that when they were doing their work.
CzechZa druhé, což je ještě důležitější, ke stávajícímu textu nesmírně přispěla vaše práce během legislativního procesu.
Secondly, and even more importantly, the current text has benefited enormously from your input during the process.
CzechJen v Irsku se každý rok ztratí na moři rybářská loď a mnoho rybářů je během práce zraněno.
Certainly, in Ireland alone, rarely does a year pass without some fishing boat being lost at sea, and many fishers are injured in their work.
CzechJsem rád, že během práce na tomto projektu bylo možné odstranit některé jeho prvky, které byly důvodem k obavám.
I am pleased that during work on the scheme it was possible to eliminate several features which were a cause for concern.
CzechPráce budou během následujících dnů pokračovat v přípravných skupinách Rady s cílem dosáhnout rychlé a cílené reakce.
Work will continue in the Council preparatory groups during the coming days with a view to a rapid, targeted response.
CzechBěhem naší práce na tomto se nám rozsvítilo: tohle si bere infračervené záření, vlnové délky a mění to na elektrony.
As we were working on this, it dawned on us: this is taking infrared radiation, wavelengths, and converting it into electrons.
CzechVaše zpravodajka byl rovněž detailně informována na neformální úrovni při každém kroku během plnění práce za posledního půl roku.
Your rapporteur also received detailed information informally at each step of the work carried out over the last six months.
CzechA během hromady této práce jsme něco našli, nebo já jsem něco objevil, co mě opravdu fascinovalo, a možná si na to vzpomenete.
And during a lot of this work, we found something, or I found something, that really fascinated me, and maybe you can remember it.

Podobné překlady pro "během práce" anglicky

během předložka
během příslovce
English
práce podstatné jméno
Mezinárodní organizace práce
diplomová práce podstatné jméno
dokončovací práce podstatné jméno
přípravné práce podstatné jméno
English
ruční práce podstatné jméno
English
týmová práce podstatné jméno
English
dojíždět do práce sloveso
English
pomalá práce podstatné jméno
průběh práce podstatné jméno
English