česko-anglicko překlad pro "během několika"

CS

"během několika" anglický překlad

CS

během několika {příslovce}

volume_up
během několika

Příklady použití pro "během několika" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBěhem příštích několika hodin všichni rádi uslyšíme, že pan Gbagbo kapituloval.
We would all like to hear that Mr Gbagbo has surrendered in the next few hours.
CzechBěhem posledních několika dnů jsme lépe porozuměli tomu, co znamená zkratka PPE-DE.
Over the last few days, we have gained a better understanding of what PPE-DE means.
CzechIndické investice v EU se rovněž během několika posledních let mnohokrát zvýšily.
India's investment in the EU has also risen, many times over, during the last few years.
CzechMáme záruky nebo přísliby, že polský prezident podepíše během několika dnů.
We have guarantees or promises that the Polish President will sign within a few days.
CzechBěhem několika málo posledních měsíců maďarská vláda svůj někdejší postoj přehodnotila.
Over the last few months, the Hungarian Government has changed its former position.
CzechBěhem několika příštích měsíců budeme muset zjistit, zda je ještě možné vše dát do pořádku.
Over the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
CzechCíl 20 % pro rok 2020 je tedy reálný, během několika málo let bychom jej mohli splnit.
The 20% target for 2020 is within reach; we could achieve it within the next few years.
CzechNezapomínejme na to, jak se mírumilovná Keňa během několika dní ponořila do krve.
Let us remember how a peaceful Kenya became drenched in blood within the space of a few days.
CzechOcenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
CzechStrategii nám administrativa Evropského parlamentu představí už během několika dní.
The European Parliament administration will present the strategy to us in a few days' time.
Czech(DE) Vážená paní předsedající, během posledních několika minut jsme hodně mluvili o průmyslu.
(DE) Madam President, in the last few minutes we have talked a lot about industry.
CzechNa jaře jednala jinak: rozsáhlá účinná opatření během několika hodin.
It acted differently in the Spring: large-scale effective action within a few hours.
CzechVzpomínám si na diskuse během několika minulých let o krocích Bushovy vlády.
I remember discussions over the past few years about the actions of the Bush Administration.
CzechPo probuzení mobilního počítače obnoví systém Windows vaši pracovní relaci během několika sekund.
When you wake your mobile PC, Windows restores your work session within seconds.
CzechJak jsem řekl, doufám, že během několika příštích měsíců dokážu vaše mínění změnit.
I hope, as I say, I can change your mind over the next few months.
CzechMnozí z těch, kteří byli během několika minulých týdnů zadrženi, byli propuštěni.
Many of those detained in the last few weeks have been released.
CzechVymažte stovky zpráv během několika sekund a udělejte si ve složce doručené pošty pořádek.
Clean out hundreds of email in seconds and keep your email clutter-free.
CzechK zajištění bankovních operací bylo během několika dní vyčleněno 2 000 miliard EUR.
In order to secure banking operations, a few days was enough to come up with EUR 2 000 billion.
CzechBěhem uplynulých několika let se evropské domácnosti a ekonomiky vícenásobně zadlužily.
Over the past few years, European budgets and the economy have been incurring multiple debts.
CzechPobřežní oblasti během několika posledních let zjistily, že mají nedostatek pracovní síly.
So for the past few years, the coastal areas, they found themselves in a shortage of labor.

Podobné překlady pro "během několika" anglicky

během předložka
během příslovce
English
během něčeho předložka
během práce
English