česko-anglicko překlad pro "běžný postup"

CS

"běžný postup" anglický překlad

EN
CS

běžný postup {mužský rod }

volume_up
volume_up
routine {podstatné jméno}

Příklady použití pro "běžný postup" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPokud jde o způsob volby soudce za Evropskou unii, měl by být uplatněn běžný postup stanovený v úmluvě.
As for the method of electing a Union judge, the normal procedure provided for in the convention should apply.
CzechTo není běžný parlamentní postup.
CzechTo je běžný a správný postup.
CzechKomise si nevyhnutelně zaslouží kritiku, protože nezapojila Evropský parlament do postupu rozhodování a nepoužila běžný postup.
Thus, the Commission definitely deserves criticism for failing to involve the European Parliament in the decision-making process and for not following the normal procedure.
CzechUveřejňování informací o důležitých projektech na internetu před rozhodnutím o jejich financování je v mezinárodních finančních institucích běžný postup.
Publishing information online about major projects prior to making decisions about their funding is a common practice within international financial institutions.
CzechOd vstupu Lisabonské smlouvy v platnost téma rybolovu spadá pod běžný legislativní postup, podle něhož má Parlament významnou úlohu spolutvůrce právních předpisů.
Since the Treaty of Lisbon, for the most part the subject of fisheries now falls under the ordinary legislative procedure, whereby Parliament has an important part to play as co-legislator.
Czech. - Dobře, já mohu pouze zopakovat to, co jsem řekl, že proběhne posouzení, a že se jedná o běžný postup, který uplatňujeme na všechny členské státy, včetně Kypru.
Member of the Commission. - Well, I can only repeat what I said, that there will be an assessment and this is the normal procedure that we apply to all Member States including Cyprus.
CzechMožná, že jsme u konce začátku, ale skutečný běžný legislativní postup teprve začíná a Evropský parlament má jako spolutvůrce právních předpisů zásadní a rozhodující roli.
We are perhaps at the end of the beginning, but now the real normal legislative process is just starting, and the European Parliament, as the colegislator, has indeed the crucial and decisive role.

Podobné překlady pro "běžný postup" anglicky

běžný přídavné jméno
postup podstatné jméno